הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

1 גרשון

למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.

הקב"ה אומר למשה ר' "שלח לך אנשים לתור את הארץ" על דעתך, אני איני מצוה אותך אם תרצה שלח, כי בקשו לשלוח אנשים לראות את הארץ ומשה ר' נמלך בשכינה, אמר הקב"ה: אני אמרתי "טובה הארץ" שנא' "אעלה אתכם מעני מצרים" חי הם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים "למען לא יירשוה".

האלשיך הקדוש שואל: למה התורה לא כתבה שמו של יוסף על אפרים וכתבה רק מנשה? כי בדרך כלל התורה מייחסת אותם ביחד וכאן כתוב "למטה אפרים הושע בן נון" ובהמשך "למטה יוסף למטה מנשה", אלא מכיון שיוסף הצדיק נכשל בהוצאת דיבה על אחיו אפילו שכונתו הייתה לשם שמים, התורה יחסה לו את הדיבה, לכן הזכיר "אפרים למטה הושע בן נון" לבד, מכיון שעברה גוררת עברה וזה עובר גם על התולדות ועל מנשה יחסו את יוסף, כי באמת בסוף הוא נמנה ממוציאי דיבה רעה על הארץ. א"כ, למה משה ר' התפלל על יהושע והוסיף לו אות י- ה' יושעך מעצת המרגלים? כי משה ר' היה ירא מכיון שיהושע בא מתולדות יוסף, שמא ילך בעצת המרגלים ולכן התפלל עליו שינצל. ועוד, סיבה –כי אלדד ומידד נתנבאו במחנה ואמרו "משה תמות נפשו ויהושע מכניס.. כדי שלא ירננו אחרי משה ר' שבכונה שלח את יהושע שיכשל בעצת המרגלים לכן התפלל עליו.

לכאורה צריך להבין מה היתה חטא המרגלים, לכאורה רצו לראות את טוב הארץ כאדם לפני שהולך לגור בעיר לפני כן מבקר בעיר, הפסוק אומר "באנו אל הארץ הזאת וגם זבת חלב ודבש" לכאורה, מה הענין בין זה לזה, משה ר' הזכיר להם ג' פעמים – 'הארץ' ששלושתם מסמנים כדלהלן: בני –חיי – ומזוני, אבל המרגלים הפכו את השליחות ואמרו: "באנו אל הארץ" וגם הגשמיות טובה אבל הוסיפו ואמרו "אפס העם היושב" ולא נעלה "כי חזק הוא ממנ"ו מבורא עולם, הם דיברו על מה שלא ניצטוו וקיררו את העם והכניסו מרידה בבורא עולם.

הרמב"ן אומר: חטא המרגלים היה שלא נצטוו לפרש דבריהם, אלא להביא מסר. בי"ז תמוז אנו צמים גם על ענין מוצאי דיבת הארץ, כתוב שעשו תשובה והתשובה לא התקבלה ואנו צמים ע"ז שתשובתם לא התקבלה, משא"כ בכלב בן יפונה כתוב: עבדי כלב ורוח אחרת עמו, כיון שהתפלל בחברון שינצל מעצת המרגלים 40 יום היה עמם ולא הושפע.

וכאן המקום להזכיר כי ב – ב' סיון נתבקש מו"ח הרב יצחק בן אברהם הנולד מן אסתר ז"ל לגנזי מרומים ולא בכדי לפני מתן תורה, שהוא היה סמל ועמל התורה אשר זכה מילדות ללמוד תורה אצל חכם מישאל ז"ל ועוד רבנים וגם עמל עצמי, וגם לימד תורה הרבה לצאן מרעים שעד היום מזכירים את המסירות נפש שלו לתורה וגם שכיהן כרב בסוג'ונה שבגרוזיה ואז המשיך בקולאשי ביתר שאת להגדיל תורה ויד היתה לו בכל דבר שבקדושה, הן במלאכת השחיטה והן במלאכת הסופרות, וזיכה את המון העם לאכול כשר והן בתפילין ובמזוזות המהודרים, שהיה כותב וגם עלייתו לארץ בשנת 69 המשיך להנהיג את העדה כ-40 שנה בלוד בשיכון חב"ד, באחריות כבדה והקהל זוכר את תפילותיו ואת שיעוריו ואת הדברי תורה אשר היו נאמרים במתיקות שפתים ובמסירות נפש, וגם שהייתי מתארח בשיכון בשבת והיינו החתנים נפגשים בערב שבת מתנצל מלפנינו שחייב לעזוב אותנו לטובת השיעור. כגודל התורה וההלכה שהיתה בו, כך מצד שני הענוה שניסכה על פניו השאירה רושם חזק על כולנו.

יהי"ר שנזכה לביאת משיח צדקנו ובברכת שבת שלום ומבורך .

הרב גרשון בוטראשוילי הי"ו אשדוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*