צו

Back to homepage
הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה לצוות את בני ישראל כלשון הפסוק: "צו את אהרן ואת בניו לאמר…" ישנם שלושה לשונות לציווי: 'אמור'. 'דבר'. 'צו'. ופרשתנו נקראת בשם צו

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו פרשיות השבוע עוסקות בענייני הקרבנות. מצינו הבדל בין קרבנו של העשיר לקרבנו של העני, כאשר העשיר מביא את קרבנו והקרבן הוא שור, מחמת גדלו של השור לוקח לקרבן

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו השבת שלפני פסח נקראת 'שבת הגדול', ואדמו"ר הזקן כותב שנוהגים לקרוא בה קטעים מההגדה של פסח, "לפי שבשבת הגדול הייתה התחלת הגאולה והניסים". הדבר קשור לקרבן תודה, שדיניו

הרב אליהו גגולה פרשת שבוע מאת... צו

הרב אליהו גולה בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו קורבן תודה ישנו ביטוי "חיים רק פעם אחת" מטבע הדברים ובדרך כלל, ככל שאדם מתבגר ומזקין, קשה לו לשנות את הרגליו ואורח חייו. כואב ועצוב לשמוע אנשים מבוגרים,

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... צו

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה על הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה' נאמר בירושלמי (יומא פד-הו) תמיד אפילו בשבת, תמיד – אפילו בטומאה. כל

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו אחד הקרבנות המפורטים בפרשת צו הוא קרבן תודה, המובא כהודיה על נס. על אילו דברים מביאים קרבן תודה? מפרט רש"י: "על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... צו

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו העוצמה של כח המחשבה: "ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה…" (ויקרא יז' יח'). ופירש רש"י במקום –

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'צו'

פרשת צו בפרשתנו התורה מתארת את ימי המילואים, ימי הכשרת המשכן לעבודתו, ואומרת: "וַיַּקְרֵב אֶת הָאַיִל הַשֵּׁנִי, אֵיל הַמִּלֻּאִים" (ח,כב). מדוע נקרא איל המילואים? מפרש רש"י: "שמילואים לשון שלמים, שממלאים

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... צו

ח' שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו מנהיגות אמתית כתוב בפרשה "נשיא כי יחטא והביא את קורבנו" (גמרא הוריות י:) הגמרא אומרת נשיא מלשון עושר, פירוש הדבר, אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קורבן על שגגתו,

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו 'צו את אהרן לאמר' (ו-ב) אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רשב"י ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. במסכת עבודה זרה (יח.) מסופר כשחלה