הרב יוסף מודזגברשווילי

Back to homepage
הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות חג הסוכות הוא חג של שמחה. מדוע התורה מצווה אותנו לשמוח במיוחד בחג הסוכות? שלש פעמים התורה מזכירה לשמוח בחג הסוכות "ושמחת בחגך" "והיית אך שמח" "ושמחתם שבעת ימים"

הרב יוסף מודזגברשווילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "והיה עקב תשמעון" הגמרא במסכת (יומא כ:) אומרת שיש שלשה דברים שנשמעים מסוף העולם ועד סופו ואחד מהם זה יציאת הנשמה מגופו של האדם, והאדם שקולט ששבעים או

אחרי מות קדושים הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים אין דין 'בל תוסיף' בחומרות שאנו נוהגים "ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניהם ולא תטמאו בהם אני ה' אלוקיכם" (יח-ל) בספר נתיבות

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרתש ויקרא "ויקרא אל משה" מובא במדרש תנחומא זה שאמר הכתוב: גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֶנּוּ וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד (משלי כט) כל מי שבורח מן השררה, השררה רודפת אחריו. עם משה

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה-ב) הגמרא במסכת (קידושין לו.) הביאה שדוקא בני ישראל יכולים לסמוך על

הרב יוסף מודזגברשווילי וארא פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם' מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה'

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי" (כה-לא) במדרש רבא על הפסוק "ויזד יעקב נזיד" מובא: אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן,

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות בספר ויקרא פרשת אמור (כג-לד) התורה אומרת "דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים" המילה 'הזה' לכאורה מיותרת היה צריך

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

ר' יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת שלח לך פרשת 'שלח' מדברת על המרגלים ששלח משה רבנו ע"ה פרשה זו באה ללמד שהדבר החשוב ביותר אצל היהודי זוהי האמונה בה' יתברך, שהרי אם הייתה להם אמונה

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא עלה אשה ריח ניחוח לה' (א-ט) בגמרא מסכת מנחות (קי:) נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח, ובעולת העוף אשה ריח ניחוח, לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד