הרב יוסף מודזגברשווילי

Back to homepage
בא הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא יוסף בא איך פועל הדבר שהצדיק נותן עיניו באדם והורגו? 'ומת כל בכור' (יא-ה) ותמה האור החיים הקדוש למה לא אמר והרגתי כל בכור ומה משמעות הלשון 'ומת'

הרב יוסף מודזגברשווילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך" (מה-יא) יוסף אמר לאחיו: "מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך

הרב יוסף מודזגברשווילי וירא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא האם יצחק אבינו ע"ה ברך הגומל אחר העקידה? "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" (כב-יב) עיין במחזיק ברכה לרבינו החיד"א זצ"ל בסימן רי"ט שנשאל, האם

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות חג הסוכות הוא חג של שמחה. מדוע התורה מצווה אותנו לשמוח במיוחד בחג הסוכות? שלש פעמים התורה מזכירה לשמוח בחג הסוכות "ושמחת בחגך" "והיית אך שמח" "ושמחתם שבעת ימים"

הרב יוסף מודזגברשווילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "והיה עקב תשמעון" הגמרא במסכת (יומא כ:) אומרת שיש שלשה דברים שנשמעים מסוף העולם ועד סופו ואחד מהם זה יציאת הנשמה מגופו של האדם, והאדם שקולט ששבעים או

אחרי מות קדושים הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים אין דין 'בל תוסיף' בחומרות שאנו נוהגים "ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניהם ולא תטמאו בהם אני ה' אלוקיכם" (יח-ל) בספר נתיבות

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרתש ויקרא "ויקרא אל משה" מובא במדרש תנחומא זה שאמר הכתוב: גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֶנּוּ וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד (משלי כט) כל מי שבורח מן השררה, השררה רודפת אחריו. עם משה

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תרומה

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה-ב) הגמרא במסכת (קידושין לו.) הביאה שדוקא בני ישראל יכולים לסמוך על

הרב יוסף מודזגברשווילי וארא פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא וידבר אלקים אל משה וכו' וארא אל אברהם… ושמי ה' לא נודעתי להם' מפרש רבינו בחיי, נאמר וידבר ואלוקים ששניהם דיבורים קשים כנגד השאלה ששאל משה את ה'

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תולדות

ר' יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות "ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי" (כה-לא) במדרש רבא על הפסוק "ויזד יעקב נזיד" מובא: אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו שמת אותו זקן,