הרב יוסף מודזגברשווילי

Back to homepage
בלק הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבד ישכון ובגוים לא יתחשב" (כג-ט) לבדד – בלי שום קרבה מהמולידים, הכוונה שלא יהיו קרובים לעמים אחרים אלא רק

במדבר הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

ר' יוסף מודזגברשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר 'מי זאת עולה מן המדבר' (שיר השירם ג-ו) המילה 'זאת' מרמזת על התורה שנאמר "וזאת התורה אשר שם משה" ועם ישראל קיבל את התורה במדבר, וגם המשכן, הסנהדרין,

הרב יוסף מודזגברשווילי פסח פרשת שבוע מאת...

ח' יוסף מודזגברישוולי בדברי תורה ל'שביעי של פסח'

שביעי של פסח "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל' (יב-כו) ידוע שעיקר יציאת מצרים היה על ידי השם

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... תצווה

חכם יוסף מודזגברשוולי בדברי תורה לפרשת 'תצווה'

פרשת תצווה ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור והעלות נר תמיד' (כז-כ) בגמרא (שבת כא.) תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהם בשבת, אין מדלקין

בא הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא יוסף בא איך פועל הדבר שהצדיק נותן עיניו באדם והורגו? 'ומת כל בכור' (יא-ה) ותמה האור החיים הקדוש למה לא אמר והרגתי כל בכור ומה משמעות הלשון 'ומת'

הרב יוסף מודזגברשווילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך" (מה-יא) יוסף אמר לאחיו: "מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך

הרב יוסף מודזגברשווילי וירא פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא האם יצחק אבינו ע"ה ברך הגומל אחר העקידה? "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה" (כב-יב) עיין במחזיק ברכה לרבינו החיד"א זצ"ל בסימן רי"ט שנשאל, האם

הרב יוסף מודזגברשווילי סוכות פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה ל'סוכות'

סוכות חג הסוכות הוא חג של שמחה. מדוע התורה מצווה אותנו לשמוח במיוחד בחג הסוכות? שלש פעמים התורה מזכירה לשמוח בחג הסוכות "ושמחת בחגך" "והיית אך שמח" "ושמחתם שבעת ימים"

הרב יוסף מודזגברשווילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "והיה עקב תשמעון" הגמרא במסכת (יומא כ:) אומרת שיש שלשה דברים שנשמעים מסוף העולם ועד סופו ואחד מהם זה יציאת הנשמה מגופו של האדם, והאדם שקולט ששבעים או

אחרי מות קדושים הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת...

חכם יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים אין דין 'בל תוסיף' בחומרות שאנו נוהגים "ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות אשר נעשו לפניהם ולא תטמאו בהם אני ה' אלוקיכם" (יח-ל) בספר נתיבות