הרב יעקב בוטראשוילי

Back to homepage
הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות 'כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי' (ישעיהו נז-טז) 'ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק' וצריך להבין מ"ש 'ואלה' מוסיף על הראשונים ומשמע שכבר היו

הרב יעקב בוטראשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת 'וארא' 'בגלל אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם' 'וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי.. ואזכור את בריתי'. וכתב רש"י וארא – אל האבות. ומקשים, מה

הרב יעקב בוטראשוילי לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

  פרשת לך לך 'לך לך מארצך' – 'לך לך אל ארץ המוריה'   בשני מקומות אנו מוצאים ציווי דומה באותו נוסח. האחד הוא כאן בפרשתינו – 'ויאמר ה' אל

הרב יעקב בוטראשוילי מטות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות'

  פרשת 'מטות' גדול שלום שכל הברכות וטובות ונחמות שהקב"ה מביאן על ישראל חותמין בשלום. (ויק"ר ט-ט) פרשת מטות פותחת בדיני נדר ושבועה. שנאמרו ע"י משה אל ראשי המטות לבני

הרב יעקב בוטראשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

שבת 'כיפור' כתוב על יום הכיפורים 'כי ביום הזה יכפר עליכם' וגו' 'שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם' (ויקרא טז-ל-לא) ואילו על שבת כתוב 'וביום השביעי שבת שבתון קודש

דברים דברים הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים' שבת חזון 'אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב'. וכתב רש"י לפי שהן

הרב יעקב בוטראשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת 'ואתחנן' בסדר הפרשיות בשנה, חלה קריאת פרשת 'ואתחנן' באותו שבוע שחל בו תענית תשעה באב, ויש קשר בין שני  הדברים הללו. והוא כי ידוע אשר בעוונותינו חרב בית המקדש,

הרב יעקב בוטראשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא' אמרו חז"ל: 'והיה' – לשון שמחה בכל מקום, ואע"פ שבפרשה יש צ"ח קללות, מ"מ יש שמחה לבעלי תשובה מאהבה, שזדונות נעשות להם כזכיות. וכן נא': "ויהפוך ה'

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

  פרשת 'שלח' שתי שליחויות של ריגול היו בהיסטוריה של העם היהודי. השליחות הראשונה היא כאן בפרשת השבוע "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען". השליחות השניה כפי שאנו קוראים

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

  פרשת "תזריע" לבאר את סמיכות הפרשה "להבדיל בין הטמא ובין הטהור" וגו'. "אשה כי תזריע וילדה זכר" ובהמשך אומר: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" אמר "וביום" עם וו' המקשר