הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

 

פרשת לך לך

'לך לך מארצך' – 'לך לך אל ארץ המוריה'

 

בשני מקומות אנו מוצאים ציווי דומה באותו נוסח. האחד הוא כאן בפרשתינו – 'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך', והשני הוא בפרשת העקידה שאומר לו הקב"ה לאברהם 'ולך לך אל ארץ המוריה'.

 

אמרו חז"ל במדרש רבה: א"ר לוי שתי פעמים כתיב 'לך לך' ואין אנו יודעים איזו חביבה. אם השניה אם הראשונה. ממה דכתיב אל ארץ המוריה הוי אומר השניה חביבה מן הראשונה. וכן מובא במדרש תנחומא נוסח דומה. 'ניסיון אחרון כניסיון ראשון 'ניסיון ראשון לך לך מארצך' ניסיון אחרון .. 'לך לך אל ארץ המוריה'.

והשאלה המתבקשת היא מה ההשוואה בין שני ניסיונות אלה, וכי אין הדבר פשוט וברור ששום ניסיון בעולם אין להשוותו לניסיון העקידה של בנו יחידו ואהובו של אברהם אבינו שנולד לו לעת זקנתו? ואם כן מההספק בכלל איזה מן הניסיונות חשוב יותר או חביב מחברו.

 

אולם נראה לומר שאכן אין ניסיון קשה כמו ניסיון של העקידה אולם כדי לחיות בארץ ישראל כמה עקידות הוצרך העם הזה לעקוד, הרי דורות שלמים יהודים נעקדו על קדושת הארץ נהרגו ונשחטו רק משום שרצו לחון את עפרה לשבת ולהתיישב בארץ לעובדה ולשומרה ולקיים מצוותיה.

והרי עד עצם היום הזה לא פסקה שפיכות הדמים, ועוד, לא פסק אותו ניסיון של 'לך לך מארצך' שהיא בקול גדול ולא יסף, וכדברי התרגום (דברים ה-יט) 'ולא פסק', ואין יום ללא אותם יסורים נוראים 'יסורי ארץ ישראל' והכל כדי לשבת בארץ המובטחת לנו ולזרענו אחרינו עד סוף כל הדורות.

 

ומשום כך בהחלט היתה סברא לומר שניסיון זה של 'לך לך מארצך' גדול יותר מניסיון העקידה, שהרי היו כאן אין סוף עקידות. וכאן עקידה אחת היא, ומכל מקום אומרים חז"ל 'האחרון חביב יותר. משום שנאמר בו אל ארץ המוריה' כלומר חז"ל כבר קבעו למה נקרא שמו 'הר המוריה' משום שמשם יצא ההוראה, דהיינו בהר המוריה ניטע השורש והבסיס למסירות נפש, וכל המ"נ שהיו בכל הדורות כולם נובעים מאותו מעיין ראשוני בהר המוריה ומשם ישקו כל העדרים, ומשם ניתן אותו כח עליון של מסירות נפש מופלאה למען תורת ישראל ולמען עם ישראל ולמען ארץ ישראל ומשום כך הוא חביב ביותר.

 

ואסיים בתפילה לפני אל נורא עלילה, אנא ה' ראה בעוני עמך ישראל ונקום את נקמת דם עבדיך השפוך, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם ותן פחדך ואימתך על כל האוייבים והאורבים לנו והשכן שלום בעיר השלום, וקבץ את שארית הצאן לארץ אבות, שמחה לארצך ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך, בנה מקדשנו והשב כהנים בעבודתם ולויים לשירם ולזמרם וישראל ישכון לבטח בארצנו הקדושה אמן ואמן.

שבת שלום

הרב יעקב בוטראשוילי הי"ו מלוד

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*