Archive

Back to homepage
הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויקח קורח וכו'” אומר שלמה המלך בספר משלי "שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו בוטח בעושרו הוא יפול וכעלה צדיקים יפרחו "ומבאר רבינו בחיי שמכאן רואים שצריך האדם להשתדל

הרב יוסף מודזגברשווילי פרשת שבוע מאת... קרח

הרב יוסף מודזגברשווילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

"ויחר למשה מאד… לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם" (טז-טו) תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קסמא הלך לו רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו

אשדוד בתי כנסיות בארץ ישראל הרב רפאל מיכאלי

בית הכנסת ע"ש ר' מיכאל הקטן' באזור ו' אשדוד

בית הכנסת ע"ש ר' מיכאל הקטן באזור ו' אשדוד רב בית הכנסת הרב רפאל מיכאלשוילי

בתי כנסיות בארץ ישראל לוד

בית הכנסת 'בת קול' בלוד

בית הכנסת "בת קול" ברחוב: כליל החורש 9 לוד בית הכנסת נוסד בשנת 2000 רב בית הכנסת – הרב אברהם מיכאלשוילי   החזן רבי אהרון שמלשוילי הגבאים: ברד רפאל ד"ר

בתי כנסיות בארץ ישראל הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל הרב יוחנן מיכאלי הרב יעקב בוטראשוילי הרב יצחק מוזגרשוילי לוד

בית הכנסת 'תפארת אהרון' בלוד

בית הכנסת "תפארת אהרן" ברחוב אלי כהן 22 לוד בית הכנסת של הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל, כיום הרב יצחק מוזגרשוילי משמש כרב העדה בשכונת שרת ורב בית הכנסת בבית

קרח שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'קרח'

אחרי מחלוקת קורח ועדתו נגד כהונת אהרון חיזק הקב"ה את מעמדם של הכוהנים ופירט את מתנות הכהונה שבני-ישראל חייבים לתת לכוהנים. אולם אחרי כל זאת הקב"ה אומר לאהרון: "בארצם לא

הרב גרשון בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב גרשון בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

למה נסמכה פרשת מרגלים לפ' מרים (רש"י) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה על אחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. הקב"ה אומר למשה ר' "שלח לך אנשים לתור את

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' בפרשת השבוע אנו קוראים: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" וגו'. נאמר במדרש: אין לך חביב לפני הקב"ה כשליח המשתלח לעשות

הרב ברוך ציקואשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב ברוך ציקואשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

שורש טעות המרגלים ותשובת יהושע וכלב בפרשת השבוע נקרא על חטא המרגלים, אותו חטא שבגינו נגזר על בני ישראל להתעכב במדבר 40 שנה. נדמה כי הדבר התמוה ביותר בסיפור זה

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח לך'

פרשת 'שלח לך' בפרשת השבוע אנו מוצאים את המצב הטרגי ביותר בו מצאו אנשי דור המדבר דור הדעה, שלא מזמן היו עבדי האתמול, וכבר באו והתעלו לפסגת הר סיני בקבלת