הרב יעקב בטוניאשוילי

Back to homepage
הרב יעקב בטוניאשוילי סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לחג ה'סוכות'

חג הסוכות כתוב בתורה "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם" בעל

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס 'וידבר משה אל ה' לאמר": "יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה": "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה'

במדבר הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר כל מי שקורא את פרשת במדבר אינו יכול שלא לראות שלאורך כל הפרשה ישנה מילה אחת שהיא מופיעה לאורך כל הפרשה והיא "משפחה", וזאת למה?! כדי להעביר לנו

בשלח הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח "התיצבו וראו את ישועת ה" המדרש אומר "למה היו ישראל דומים באותה שעה, ליונה שברחה מפני בן הנץ ונכנסה לנקיק סלע והיה הנחש נושף בה אם תיכנס לפנים

הרב יעקב בטוניאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב פרשת עקב זהו פרשה שמתחילת הפרשה ועד סופה כמעט כל הפרשה כולה משה רבנו מתדרך את עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל כיצד עליהם לנהוג שהרי הם הגיעו

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אישה כי תזריע וילדה זכר" ידוע שפרשת תזריע מצורע הם שתי פרשיות מחוברות ברוב השנים, אבל כל פרשה בפני עצמה מדברת על דברים שונים שמהם אנו לומדים

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה פרשת תצוה "ולבני הארון תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת" בגדי הכהונה היו משמשים כבגדי שרד ולפי הבגדים שהיה לובש הכהן לפי זה היה

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" רש"י אומר על הפסוק הראהו הקב"ה לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש אז יהיה לכם ראש חודש ואין

הרב יעקב בטוניאשוילי וילך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת וילך שבת שובה "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" נשאלת השאלה, להיכן הלך משה רבנו, ויש על כך כמה פירושים, פירוש ראשון בשם בעל הטורים, הפרשה

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט