הרב יעקב בטוניאשוילי

Back to homepage
הרב יעקב בטוניאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב פרשת עקב זהו פרשה שמתחילת הפרשה ועד סופה כמעט כל הפרשה כולה משה רבנו מתדרך את עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל כיצד עליהם לנהוג שהרי הם הגיעו

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע מצורע

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע מצורע'

פרשת תזריע מצורע אישה כי תזריע וילדה זכר" ידוע שפרשת תזריע מצורע הם שתי פרשיות מחוברות ברוב השנים, אבל כל פרשה בפני עצמה מדברת על דברים שונים שמהם אנו לומדים

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה פרשת תצוה "ולבני הארון תעשה כותנות ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת" בגדי הכהונה היו משמשים כבגדי שרד ולפי הבגדים שהיה לובש הכהן לפי זה היה

בא הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" רש"י אומר על הפסוק הראהו הקב"ה לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש אז יהיה לכם ראש חודש ואין

הרב יעקב בטוניאשוילי וילך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

פרשת וילך שבת שובה "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל" נשאלת השאלה, להיכן הלך משה רבנו, ויש על כך כמה פירושים, פירוש ראשון בשם בעל הטורים, הפרשה

הרב יעקב בטוניאשוילי פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן", רש"י על הפסוק מסביר "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט

בחוקותי הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי תחילתו של פרשת בחוקותי מעידה על כך שהאדם יכול להשיג מבחינה גשמית ורוחנית הכל אם רק ילך על פי חוקי התורה והמצווה כפי שציווה הקב"ה. "אם בחוקותי תלכו

הרב יעקב בטוניאשוילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ספר ויקרא זהו הספר השלישי מתוך חמשה חומשי תורה שנקרא גם "תורת כהנים" "ספר הקורבנות". לאחר שלמדנו על הקמת המשכן וכליו מפרשת תרומה ועד פרשת פקודי, עכשיו אנחנו

הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה "וידבר ה' אל משה לאמור" החל מפרשה זו ועד סוף ספר שמות רובו ככולו עוסק במשכן וכליו, ופרשה זו עוסקת יותר בהבאת תרומה למשכן אשר מהם יעשו את

הרב יעקב בטוניאשוילי חנוכה מקץ

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ' ו'חנוכה'

פרשת מקץ וחנוכה מקץ – חנוכה "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך" מובא בחז"ל במסכת עירובין (דף י'ג) 'כל הבורח מן