הרב אילן שמילה

Back to homepage
הרב אילן שמילה חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה תורת חסד כתוב בחז״ל שלושה שאלו שלא כהוגן, שניים נענו שלא כהוגן ואחד נענה כהוגן. ומי הם: אליעזר, כלב ויפתח. לענייננו, אליעזר, עבד אברהם, אמר "והיה הנערה

הרב אילן שמילה כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא צ״ח קללות 98 קללות ישנם בפרשת כי תבוא וכן בפרשת בחוקותיי בספר ויקרא. אך צריך להוסיף עליהם עוד 2 מכות והם: "כל חולי וכל מכה אשר לא

הרב אילן שמילה ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן גימ׳ ואתחנן הוי 515, וידוע דאם היה מתפלל מ״ר תפילה נוספת אחת בלבד, תפילתו היתה מתקבלת. מה מסתתר מאחורי זה, מדוע דוקא 516?! ומסבירים ע״פ הידוע דמ״ר, מחילה

הרב אילן שמילה ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ״מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם״ מן הבקר – דרשו רבותינו, שאדם צריך ללמוד מוסר מבהמות. הגמרא מספרת, שפעם הגנבים גנבו את אתונו של ר׳ פנחס בן

בשלח הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח ״עם זו קנית״ מפרש רש״י, מנין לנו קנין זה לה/ כחפץ הקנוי לאדם בדמים יקרים דהוא מאוד חביב על האדם. מה הפירוש לזה? מרע״ה, בחטא העגל, התפלל לה׳

הרב אילן שמילה ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי ״ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים״ מפרש רש״י, חסד של אמת, החסד עם המת, הינו חסד של אמת, דהרי אינו מצפה לגמול. ולכאורה כ׳ בגמ׳ ״דקבר

הרב אילן שמילה חיי שרה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'חיי שרה'

פרשת חיי שרה   תורת חסד כ׳ בחז״ל ג׳ שאלו שלא כהוגן, שנים נענו שלא כהוגן ואחד נעשה כהוגן. ומי הם: אליעזר, כלב ויפתח. לענייננו, אליעזר, עבד אברהם, אמר "והיה

הרב אילן שמילה עקב פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב ״ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה…״ אומר ספר החינוך: ״אחת מהמצוות התמידיות שלא תפסק זמנה לא ביום ולא בלילה, אחת מתוך 6 המצוות התמידיות

דברים הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא צ״ח קללות 98 קללות ישנם בפרשת כי תבוא וכן בפרשת בחוקותי בספר ויקרא. אך צריך להוסיף עליהם עוד 2 מכות והם: "כל חולי וכל מכה אשר לא

הרב אילן שמילה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס ״פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ״י…״ מדוע ייחסו הכתוב, מפרש רש׳׳י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו