Archive

Back to homepage
נח פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'נח'

  פרשת 'נח' בפרשתנו מסופר על חטאם של אנשי דור הפלגה, שביקשו למרוד בקב"ה באמצעות בניית מגדל בבל. הם דיברו שפה אחת ופעלו מתוך אחדות, והקב"ה העניש אותם באומרו: "הָבָה

חכם שלום טטרואשוילי נח פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

  פרשת 'נח' לקח מדור ההפלגה   תשאל אדם חילוני חייו של איזה אדם מאושרים של אדם דתי או אדם חילוני. אם הוא רק מכיר אורח חיים דתי והוא איש

אשדוד בתי כנסיות בארץ ישראל הרב רפאל מיכאלי

בית הכנסת 'בית מיכאל' ע"ש רבי מיכאל הקטן באשדוד

בית הכנסת 'בית מיכאל' ע"ש רבי מיכאל הקטן זצ"ל בית הכנסת רח' אבן עזרא בשכונת ו' באשדוד גבאים: בוטראשוילי ראובן בטוניאשוילי יצחק רב בית הכנסת – הרב רפאל מיכאלי  

בתי כנסיות בארץ ישראל עכו

בית הכנסת 'שבת אחים' בעכו

בית הכנסת 'שבת אחים' ברח' האורנים בעכו  

אור יהודה בתי כנסיות בארץ ישראל גרוזיה חכם אפרים מיכאלי מאור יהודה

בית הכנסת 'גאולי ה' באור יהודה

בית הכנסת 'גאולי ה' באור יהודה רחוב סביון רב בית הכנסת הרב אפרים מיכאלי

בתי כנסיות בארץ ישראל הרב רפאל ציקואשוילי ירושלים

בית הכנסת בנווה יעקב ירושלים

בית הכנסת ע"ש רבי יעקב דבראשוילי זצ"ל בירושלים רב בית הכנסת הרב רפאל ציקואשוילי

הרב יוסף אברמשוילי רמלה

בית הכנסת 'עץ חיים' ברמלה

בית הכנסת 'עץ חיים' רחוב לוי אשכול 25 ברמלה רב בית הכנסת – הרב יוסף אברמשוילי החזן- שבתאי אלאשוילי   הגבאי – אלי מירילאשוילי

בראשית בראשית הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית כתב החפץ חיים זצ"ל בספרו תורת הבית (פרק א-ב), וזו לשונו (בקיצור): נשמות עם ה' משכנם אצל כסא כבודו (של ה'), ששם הוא צרור החיים, ונהנים בודאי מזיו

בראשית בראשית הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית עולמו של ה' יתברך לא נברא במקרה אלא בתכנון ותוכנית מראש. ריש לקיש לומד זאת מסיום בריאת העולם, כפי שכתוב בתורה "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה