Archive

Back to homepage
האזינו הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' כיצד להשיג יותר בחיים? אין אדם שלא רוצה חיים טובים יותר. יותר בריאות, יותר פרנסה, יותר חכמה, יותר שמחה ומכול דבר יותר. אם תיקח עשרה אנשים ותשאל אותם,

וילך שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'וילך'

פרשת 'וילך' ביום הסתלקותו כתב משה רבנו שלושה-עשר ספרי תורה. שנים-עשר ספרים חילק לשנים-עשר השבטים, ואת ספר-התורה השלושה-עשר מסר ללוויים וציווה אותם: "לקוח את ספר-התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וילך פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

  ספר תורה בפרשתנו נאמר 'לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלוקיכם' (וילך לא-כו) משה רבינו כתב שלושה עשר ספרי תורה לפני הסתלקותו. הוא נתן

הרב יוחנן מיכאלי וילך פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'וילך'

  'הקהל את האנשים והנשים והטף' וגו' (לא-יב) כך צומחים גדולי הדור טף למה באין כדי לתת שכר למביאהם (חגיגה ג) לכאורה מה ההיגיון שצריך להביא גם את הטף? וכי

הרב יעקב גגולאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת 'ויחי' וזאת הברכה! במרכז הפרשה קוראים אנו את ברכת יעקב אבינו לבניו, "היאספו… איש איש כברכתו בירך אותם" (מט, כח), כל אחד מהשבטים קיבל ברכות לפי מעלותיו וסגולותיו המיוחדות.

בראשית בראשית הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית גדלות האדם עומדים אנו להתחיל את התורה מחדש, מתחילים מבראשית. זאת לאחר תקופת החגים בהם התעלינו רוחנית, עם קבלות ושאיפות להתעלות רוחנית, ובתקווה ובתפילה לשנה טובה ומתוקה לנו

דברים דברים הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים' כן, יש תקוה!   יום תשעה באב הוא שיא הימים הנקראים "ימי בין המצרים", יום בו נחרבו הבית, הראשון והשני. ניצבים אנו בערב שבת תשעה באב, שלפי הלוח

הרב יצחק גגולאשוילי כי תשא

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת 'כי תשא' "יישר כח ששברת!" במרכז הפרשה קוראים אנו את חטא העגל, כאשר מצד אחד אין זה נתפש הכיצד ירדו הם לשפל מדרגה שכזה, ובמיוחד לאחר שהגיעו ברום המעלה

הרב יצחק גגולאשוילי מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת 'מקץ' "חושקני בכם" פרשת השבוע באופן קבוע נקראת בימי חנוכה. כך גם סיפורו של יוסף הצדיק נקראת לפני ואחרי חנוכה, ויש לכך משמעות, כמובא בספר השל"ה הקדוש (בריש פרשת

הרב יצחק גגולאשוילי נח פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת 'נח' "הנפש העדינה" התורה היא ספר האדריכלים של העולם: "אסתכל קודשא בריך הוא באורייתא וברא עלמא" (הקב"ה הסתכל בתורה וברא לפיה את העולם). היא מתחילה בספר בראשית ומבריאת העולם. כשאדם קונה