הרב גבריאל מירלא

Back to homepage
בהעלותך הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך 'ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צווה ה' את משה' (במדבר ח-ג) רש"י – ויעש כן אהרן – להגיד שבחו של אהרן שלא שינה.

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... שמחת תורה

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה ל'שמחת תורה'

שמחת תורה אמר בתורתינו הקדושה "ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו" פסוק זה מדבר על היום השמיני החל מיד לאחר יום השביעי של חג סוכות. חז"ל

במדבר הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר נאמר בפסוק: "פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם, ויפקוד אותם משה על פי ה' כאשר צווה" (ג, טו-טז) וכתב רש"י –

הרב גבריאל מירלא פסח פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה ל'פסח'

פסח בהגדה אנו חותמים 'ברוך אתה.. אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכל בו מצה ומרור, כן ה' אלוקינו וכו'. ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל

הרב גבריאל מירלא מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" שנתיים רמז לחנוכה שמאל נר תדליק ימין מזוזה. 'אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו' (תהילים מ) זה יוסף, ולא פנה אל רהבים

הרב גבריאל מירלא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות שבת שבתוך החג מוסיפין בה שמחה יתירה יותר מן הרגיל בכל שבת משום שמחת יום טוב. "ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר

בלק הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו'. מן התורה דכתיב בפרשתנו (במדבר כב-יב) "לא תלך עמהם" וכתיב שם (כ) 'קום לך איתם' (מכות

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... קדושים

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'קדושים'

פרשת קדושים נאמר בפרשה: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוקיך אני ה'". מפני שיבה – לפני זמן גיל השיבה תקום והתעורר תתחיל לעבוד את בוראך בנערותך. כדי שתהדר

הרב גבריאל מירלא פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת תזריע כל הפוסל במומו פוסל "וטמא טמא יקרא" (יג-מה) אומר השל"ה הקדוש רמז למה שאמרו כל הפוסל במומו פוסל, שהמצורע הוא הטמא וקורא לחבירו טמא… אתה מוזמן למשפט ביום

הרב גבריאל מירלא וארא פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל מירלא בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "וגם את הגוי דן אנוכי" כך בישר הבורא יתברך לאברהם אבינו כשהודיעו על גלות מצרים ואכן המכות הגיעו לסדרן בזו אחר זו. הראשונה שבהן מכת דם, מה המסר