Archive

Back to homepage
הלכות הרב יצחק מוזגרשוילי

הרב יצחק מוזגרשוילי הלכות לחודש אלול

מדיני חודש אלול   א. חודש אלול הוא החודש האחרון בשנה היהודית בהיותו החודש שלפני ראש – השנה שהוא יום הדין. נחשב אלול חודש של חשבון נפש. בו חייב כל

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... ראה

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

מתקרבים אנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות ואין פסוק כ"כ מתאים לומר בשבת מברכין חודש אלול מאשר הפסוק הראשון בפרשת השבוע: "ראה אנכי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את

הרב יוחנן מיכאלי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" [יא', כו'] אמבולנס מגיע גם להצלת אדם בודד המפרשים עמדו על שינוי לשון, הכתוב פותח בלשון יחיד "ראה אנכי" ומסיים בלשון רבים "לפניכם".

הרב יעקב בוטראשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם"   מכאן, שהברכה מועילה

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... ראה

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ראה'

  "בנים אתם לה' אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על

הסיפור השבועי

סיפור יפה קנאה הרסנית – הרב קובי לוי

קנאה הרסנית להלן סיפור מאלף, שעובד מסדרת הספרים "אמונה שלמה" על חמישה חומשי תורה, שערך ידידי ורעי ר' צבי נקר. המלמדנו כמה עצומה כוחה של קנאה ולאלו נזקים עלולה חלילה

הסיפור השבועי

סיפור יפה אוזניים נקיות רבי קובי לוי

סיפור לגדולים אוזניים נקיות רבי קובי לוי רוח׳לה קדמון קיבלה על עצמה קבלה שראוי להתכבד בה. קוראים לזה "אוזניים נקיות". בהיותה נערה בת-מצווה, היא שמעה דרשה שפרטה על מיתרי ליבה,

הרב בן ציון בטאשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב בן ציון בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

  ידו נשמטה ממעקה המרפסת והוא צנח למטה ללא שליטה. ”אלוקים“, צרח הקמצן הכרוני בייאוש, ”אם תציל אותי אתן מעשר מרכושי לצדקה“. האדמה המשיכה להתקרב במהירות. והוא צעק בשנית: ”אלוקים,