יתרו

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "לא תרצח". לא באתי לדבר כאן על רציחה ממש. לא כאלה חלק יעקב. אמנם יש דבר הדומה לרציחה, והוא הלבנת פנים. ובכן בגמרא במסכת בבא מציעא (דף נח-נט)

הרב אבישי בטאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אבישי בטאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו פרשת השבוע, מדברת על המעמד ההיסטורי של מתן תורה כאשר הקב"ה התגלה במלוא תפארתו לכל עם ישראל, ונתן להם את תורתו, במעמד זה נכרתה הברית הנצחית בין הקב"ה

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו המהר"ל מפראג (בהקדמתו לספרו תפארת ישראל) מסביר כי לרגלי תלמיד חכם אורבת סכנה, שאהבת הלימוד תדחק את אהבת הבורא: "התלמיד חכם ליבו דבוק אל התורה… דבר זה מסלק

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו הגמרא במסכת גיטין (ס,א) דנה בשאלה אם התורה נכתבה בשלמותה או בשלבים. לפי דעה אחת: "כשנאמרה פרשה למשה היה כותבה, ולבסוף ארבעים שנה, כשנגמרו כל הפרשיות, חיברן בגידין

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו במעמד הר סיני הייתה התגלות אלוקית מופלאה, שבה כל יהודי ראה את הקב"ה עצמו יורד על הר סיני ונותן את התורה לעם ישראל. וכך הקב"ה אומר לעם ישראל

הרב אילן שמילה יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילא בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו וישמע יתרו….? מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק וקריעת ים סוף (רש"י) מסופר על צלם חובבן שחפץ לצלם את מלחמת ששת הימים בחזית הקדמית, לאחר קשרים דיפלומטים שונים

הרב מיכאל בראל יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (יתרו כ-ב) "שלא עשני גוי" מובא במדרש פליאה: כששמע משה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" עמד ובירך שלא עשני

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו במעמד הר-סיני נתן לנו הקב"ה את עשרת הדיברות. בדיברות הללו כלולים דברים שיש ביניהם פער גדול ביותר: הדיברות הראשונים – "אנוכי", "לא יהיה לך" וכו' – עוסקים בעניינים

הרב יעקב גגולאשוילי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה… (שם יח-ב). וודאי שלא בחינם פרש הכתוב את שם אשתו של משה ואת שמות בניו אשר שם האחד גרשום ושם

הרב שמואל בראשי יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה" "וישמע יתרו כהן מדין חֹתן משה" וכו' (שמות יח, א). הגמרא שואלת, מה שמועה שמע ובא ונתגייר?! רבי יהושע אומר מלחמת עמלק