הרב פינחס מוזגרשוילי

Back to homepage
הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה לצוות את בני ישראל כלשון הפסוק: "צו את אהרן ואת בניו לאמר…" ישנם שלושה לשונות לציווי: 'אמור'. 'דבר'. 'צו'. ופרשתנו נקראת בשם צו

הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת תולדות הנסיון העשירי שהתנסה אברהם אבינו הוא נסיון העקידה. והגמרא (סנהדרין פט, ב, וכן הובא בפירש"י על הפסוק) על הפסוק "קח נא את בנך" נאמר: – "ניסיתיך בכמה נסיונות

הרב פינחס מוזגרשוילי נצבים וילך פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'נצבים וילך'

פרשת נצבים וילך השבת בה אנו נמצאים היא שבת אחרונה של חודש אלול, אך ישנו שוני בין השבת, לבין שאר השבתות שהם קודמות לראש חודש. כי בעוד בכל שבת שקודם

הרב פינחס מוזגרשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא פרשתנו נפתחת ביציאת יעקב אבינו מארץ ישראל לחרן, אל לבן הארמי "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". בדרך לשם עצר ב"בית א-ל" שם התפלל לקב"ה ושכב לישון –

אחרי מות הרב פינחס מוזגרשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות'

פרשת אחרי מות בתחילת פרשתנו הקב"ה מצווה את משה להזהיר את אחיו אהרן מכניסה אסורה לקודש הקודשים "דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש . . ולא

הרב פינחס מוזגרשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב פינחס מוזגרשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים לגייס את הגוף לעבוד ה' ולא חלילה לשברו בפרשתנו (שמות כג, ה)נאמר הציווי: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו". הפירוש הפשוט