Archive

Back to homepage
ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש בפרשת ויגש מסתיים הסיפור שהחל עם מכירת יוסף. השבוע אנו קוראים על התוודעותו של יוסף אל אחיו ובהמשך על האיחוד בין יוסף לאביו, לאחר שיעקב ובניו יורדים למצרים.

הרב אברימי מיכאלשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת 'ויגש' כאשר נתוודע יוסף אל אחיו אמר להם, "אני יוסף", ומיד הוסיף "העוד אבי חי? מהי משמעות שאלה זו, והלוא כבר שמע מאחיו על אביו, ועל חששם שאם בנימין

הרב מיכאל בראל ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "מדה כנגד מדה" אומר הרב ברוך רוזנבלום: אנו מוצאים לאורך כל הדרך את הנהגת הקב"ה מידה כנגד מידה עם אבותינו הקדושים. הנהגת מידה כנגד מידה, היא ההנהגה שעליה

הרב אריאל בן ציון מיכאלשוילי חנוכה

הרב בן ציון אריאל מיכאלשוילי בדברי תורה ל'חנוכה'

חנוכה 'מלחמה רוחנית' שונה הוא חג החנוכה מכל החגים האחרים, זהו החג היחיד בין חגי ישראל, שבו העם נלחם עבור שמירת התורה, ולא עבור הצלה פיזית בלבד. עיקר דתם של

מקץ פרשת שבוע מאת...

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ יש כמה וכמה מצוות הקשורות בהדלקת נרות – נרות המקדש, נרות שבת ועוד. אולם בכל המצוות הללו, הדלקת הנרות אינה אלא אמצעי להשגת מטרה אחרת: מטרת נרות המקדש

הרב מאיר מור מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מור בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת 'מטות מסעי' 'ויסעו ממרה ויבואו אלימה' פרשו חז"ל כאשר האדם נוסע (בורח ומתרחק), מהמרה השחורה והעצבות, הוא מגיע אילמה, מלשון אלים –חזק, דהינו שמתחזק בעובדת ה'.   הגמרא במסכת

בהעלותך הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת 'בהעלותך' ענווה והשראת השכינה כאשר דיברו אהרון ומרים על משה רבנו, מעידה התורה: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". מיד לאחר מכן הוכיח הקב"ה את

הרב אברימי מיכאלשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת 'מסעי' בני גד ובני ראובן ביקשו ממשה רבנו להתיישב בעבר הירדן המזרחי, והתחייבו להיות החלוצים בכיבוש הארץ. כשמעיינים בדבריהם ובדברי משה רבנו, עולה הבדל בולט: הם אמרו תחילה "גדרות

הרב אברימי מיכאלשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת 'משפטים' כאשר כ"ק אדמו"ר הריי"צ יצא מרוסיה ושהה בווינה, חיפש דרכים לפגוש גם יהודים שנתרחקו מאוד מחיי תורה ומצוות. הדבר עורר את תמיהתם של יהודים מחוגים אחרים, ופעם אחת

האזינו הרב אברימי מיכאלשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אברימי מיכאלשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' שירת האזינו נפתחת בפסוק: "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי". משה צפה שאומות העולם לאחר מותו יבאו וירננו על בני ישראל ויכפרו במעמד הר סיני,לכן העיד משה