הרב מיכאל בראל

Back to homepage
הרב מיכאל בראל נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו"… (דברים כט' פסוק כ"ח) פשט הפסוק מבאר רש"י הקדוש: "ואם תאמרו מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד שאמר

הרב מיכאל בראל עקב פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”… (דברים ח' פסוק י"ח) אחת ממצוות הזכירה התמידיות היא : לזכור את חסדי ה' הנותן לנו כוח

הרב מיכאל בראל ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא "ויקרא אל משה "…'” אדם כי יקריב מכם קרבן לה'” וגו' ידוע הפירוש מדוע במילה "ויקרא" האות אלף היא קטנה (זעירא) מכיוון שמשה רבינו בענוותנותו לא רצה להראות

הרב מיכאל בראל וארא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא "ולא שמעו לא משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (פרק ו' פסוק ט') ידועה השאלה : מפני מה גלגל הקב"ה שבנ"י ישראל יעבדו עבודת פרך על מה ולמה עבודה

אחרי מות קדושים הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים "קדושים תהיו וכו' …לא תעשוק את רעך" מבאר בעל ה"אור החיים" הקדוש: "הכונה, להיות שצוה ה' על נוטל ממון חבירו שלא בידיעתו, אל יאמר אדם שלא

הרב מיכאל בראל יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (יתרו כ-ב) "שלא עשני גוי" מובא במדרש פליאה: כששמע משה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" עמד ובירך שלא עשני

הרב מיכאל בראל ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש "מדה כנגד מדה" אומר הרב ברוך רוזנבלום: אנו מוצאים לאורך כל הדרך את הנהגת הקב"ה מידה כנגד מידה עם אבותינו הקדושים. הנהגת מידה כנגד מידה, היא ההנהגה שעליה

הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... קרח

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'קורח'

פרשת 'קורח' "ויקח קורח וכו'” אומר שלמה המלך בספר משלי "שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו בוטח בעושרו הוא יפול וכעלה צדיקים יפרחו "ומבאר רבינו בחיי שמכאן רואים שצריך האדם להשתדל

הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת 'תרומה' "וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ" וְגוֹ'. רש"י הקדוש מבאר: "ויקחו לי תרומה" – לי – לשמי. ואינו מובן הרי ברור שהתרומה היא לכבוד הקב"ה?

הרב מיכאל בראל פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת 'תולדות' "ואלה תולדות יצחק בן אברהם- אברהם הוליד את יצחק". לכאורה לא מובן: ב"אלה תולדות נוח": מבאר רש"י :.."ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים". אך ביצחק אומר