Archive

Back to homepage
הרב אילן שמילה ויקרא ויקרא

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא ויקרא אל משה…. ידענו כי א' ד"ויקרא" זעירא היא. ומדוע, אמר מ"ר ע"ה, דכל קריאה וקריאה של ה' אליו לשון מקרה הוא כמ"ש ב"בלעם" ו"יקר" ולא ויקרא. אמר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

התמ' סימון ג'אנשוילי בדברי תורה לפרשת תצוה

פרשת תצוה זכור בהפטרת פרשת זכור מסופר, ששאול חמל על אגג מלך עמלק ועל 'מיטב הצאן והבקר' שלו וכל זה היה נגד רצונו של הקב"ה, ולכן נטל הקב"ה את המלוכה

הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב אליהו מירלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" בפרשתנו מובא הציווי לקחת שמן זית זך כתית כדי להעלות בו נר תמיד.

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תרומה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה בפרשתנו הקב"ה מצווה את משה לקחת תרומה לבניית המשכן "מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ". אומר המדרש: "בשעה שאמר הקב"ה למשה על עסקי המשכן, אמר לפניו, ריבונו-של-עולם, יכולין

משפטים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים שמה של פרשה בתורה מייצג את תוכנה. אם כן, מדוע פרשתנו נקראת משפטים, שמשמעותם דינים? הדינים הם גבורות, שמקורם על-פי הקבלה ב'קו השמאל'. והלוא בפרשה זו יש גם

הרב אליהו גגולה משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו גגולה בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים פרשתנו גדושה במצוות, אחר המעמד הנפלא והנשגב של מעמד הר סיני בו קיבלנו את התורה, מתחילים למנות את המצוות, כמו שהפרשה פותחת "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"(כ"א, א')

הרב הרצל קוסאשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים   בין עבד עברי לעבד כנעני בפרשת משפטים מובאים הלכות ודיני עבדים, נזיקין וממונות, ושאר עניינים שבין אדם לחברו. רבים מהמפרשים התעכבו על כך, שלאחר המעמד השמימי והמרטיט

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... תרומה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'תרומה'

פרשת תרומה   אֶחָד הַמַּרְבֶּה וְאֶחָד הַמַּמְעִיט   הקדמת שקלים לגאולת חודש אדר הינה ביטוי לכך שהתרומות הקצובות והמוגבלות של מחצית השקל, מהוות תיקון לספק העמלקי המקונן בישראל "היש ה'

הרב מיכאל בראל יתרו פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו "אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (יתרו כ-ב) "שלא עשני גוי" מובא במדרש פליאה: כששמע משה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" עמד ובירך שלא עשני

יתרו פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו במעמד הר-סיני נתן לנו הקב"ה את עשרת הדיברות. בדיברות הללו כלולים דברים שיש ביניהם פער גדול ביותר: הדיברות הראשונים – "אנוכי", "לא יהיה לך" וכו' – עוסקים בעניינים