הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

הרב מיכאל בראל בדברי תורה לפרשת 'יתרו'

פרשת יתרו

"אנכי ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (יתרו כ-ב)
"שלא עשני גוי"

מובא במדרש פליאה: כששמע משה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" עמד ובירך שלא עשני גוי, והדבר פלא! ויובן עפ"י מה שהקשו המפרשים: מפני מה אמר השי״ת "אנכי ה"א אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא אמר "אשר בראתיך" או "אשר בראתי שמים וארץ" הרי אם הקב"ה רוצה להודיע לנו את מעלת גדולתו – טוב יותר שיציג עצמו בתור בורא כל העולם שהרי זה לכאורה גדולה יותר מהמוציא ממצרים!.. ואכן אומרים המפרשים שדבר זה היה גם קשה למשה רבינו. ולכן משה רבינו הסיק מכך שעם ישראל חשוב יותר מעצם הבריאה! ולכן עמד מיד ובירך "ברוך שלא עשני גוי"!! והטעם הוא מכיון שהשמים והארץ הם נבראו ומתנהגים כפי ההנהגה הטבעית שהיא הנהגה שאינה שלימה. ולא ניכר בהם מלכות הקב"ה. אלא סוג של טבע העולם. אבל ע״י יציאה מצרים נתגלה לישראל ההנהגה הניסית כמ"ש בפרשת וארא: "ושמי ה׳ לא נודעתי להם" כי עד יציאה מצרים לא נתגלתה הנהגה זו בשלימות וע״י הנהגה זו הוציא ה׳ את עמו בנסים גדולים אשר נשדדו כל מערכת השמים וטבעם, ועשו השמים והארץ היפך טבעם והראו שהם כפופים להנהגה אלוקית שמעליהם שזו היא צורת ההנהגה השלימה של הקב"ה! והקב"ה בחר בעם ישראל שעל ידם תתגלה ההנהגה השלימה והנפלאה של הקב"ה בבריאה, הנהגה מיוחדת לעם ישראל שהם תכלית הבריאה! מכיון שהם יפיצו ויגלו צורה זו אשר בכל טבע יש את דבר ה' שהוא מעל לטבע.

וזהו שאומר הקב"ה לעם ישראל: "והייתם לי סגולה מכל העמים" שע"י קיום התורה והמצוות אנו מקדשים את שם ה' בעולם. ולכן מפה אנו רואים את חשיבות עם ישראל שבריאת העולם איננה חשובה מספיק כמו עם ישראל המקבלים את התורה ולכן ענה ואמר: "ברוך שלא עשני גוי"! (בינת יעקב)

ויש מוסיפים יותר מזה – שאנו רואים את מעלת עם ישראל מהמילים: "אנכי וכו׳ אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" ומשמע מזה שהעיקר הוא הוצאת עם ישראל ממצרים למען ישגיח על בנ"י בעצמו ובכבודו מה שלא עשה כן לכל גוי ע״כ שפיר בירך משה רבינו שלא עשני גוי (אלא ישראל) אשר הקב״ה משגיח עליו בעצמו:
וכפי שמביא אדמו"ר הזקן בעל התניא על מעלת נשמת היהודי אשר היא חלק אלוקה ממעל ממש! וכמ"ש בני בכורי ישראל וכו'.

מסופר שבזמן מאסר אדמו"ר הזקן החוקרים שאלו אותו 22 שאלות. על 21 שאלות השיב בטוב טעם ודעת, עד שהחוקרים ממש התפעלו מעומק דבריו ותשובותיו הענייניות. השאלה האחרונה היתה על מה שכתוב בספר התניא, שם מביא אדמו"ר הזקן את דברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף י' על הפסוק 'וחסד לאומים חטאת' – שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושין אינו אלא להתייהר ושנפשות אומות העולם אין בהם טוב כלל! ועל כך שאלו אותו: הכיצד אתה אומר שאין בנו טוב כלל? הרבי לא השיב מאומה אלא שתק וחייך בחכמה. השתיקה עם הפנים המחייכות הבהירו לשופטים, כי כמו שענה על 21 שאלות תשובות חכמות וצודקות גם כאן יש לו תשובה נכונה אך מפאת כבודם אינו עונה… הבינו את הרמז וקיבלו את התשובה. אכן: "שלא עשני גוי"!

ובדרך צחות: שאלו פעם את ר' שמחה-בונם מפשיסחה: אנחנו מברכים כל בוקר בברכות השחר 'שלא עשני גוי', 'שלא עשני עבד', 'שלא עשני אישה', למה לא מברכים גם 'שלא עשני בהמה'? ענה ר'-בונם: מחשש ברכה לבטלה…

הרב מיכאל בראל הי"ו מרמלה

לע"נ משה בן רפאל ונינט, ורחל בת לאה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*