ואתחנן

Back to homepage
הרב יצחק גגולאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולא בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "נחמו נחמו עמי…", כי יש תקווה! "ימי בין המצרים" והאבלות על חורבן בתי המקדש מאחורינו, והשבת נקרא הפטרת " נחמו" ע"ש ההפטרה "נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹקיכֶם" (ישעיהו

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן נפתחת בתפילתו של משה רבנו לקב"ה שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל. רש"י אומר ש'ואתחנן' הוא "אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה". בתפילות יש כמה וכמה סוגים, והתפילה

הרב גבריאל יצחקי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בפרשה – במדבר (יא, י): "וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, ויחר אף ה' מאד, ובעיני משה רע". נעמוד על מעט נקודות, שאפשר ללמוד מהפסוק.

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "ואתחנן", אומר רש"י, הוא אחד מעשרה לשונות של תפילה. לדעת הרמב"ם, התפילה היא מצוות עשה: "להתפלל בכל יום" (תחילת הלכות תפילה). היו שהקשו עליו וטענו כי זו מצוות

הרב אילן שמילה ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן גימ׳ ואתחנן הוי 515, וידוע דאם היה מתפלל מ״ר תפילה נוספת אחת בלבד, תפילתו היתה מתקבלת. מה מסתתר מאחורי זה, מדוע דוקא 516?! ומסבירים ע״פ הידוע דמ״ר, מחילה

הרב רפאל מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן מעלת התפילה ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. האור החיים אומר שיש ד' עניינים בתפילה, א. תחנונים, ב. מתנת חינם, ג. בזמן הראוי, ד. ברור. וזה שאמר "ואתחנן"

הרב מיכאל מירון ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   ואתחנן – דור העתיד: "וזאת המצוה החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אלוקיכם ללמד אתכם…למען תירא את ה' אלוקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   הגמרא (בסוף מסכת תענית) אומרת שיום ט"ו באב, שבו הלילות מתחילים להתארך, מסמן את נקודת הזמן שממנה יש להוסיף בלימוד התורה: "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף". מפרש רש"י:

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בדברי הפרידה של משה לעם ישראל יש דבר המעורר תמיהה: תחילה הוא פונה אל בני גד ובני ראובן: "ה' אֱ-לֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ… חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ

הרב יעקב בטוניאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן "ואתחנן אל ה'בעת ההיא לאמור" "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי