Archive

Back to homepage
עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשת 'והיה אם שמוע' המופיעה בפרשתנו מצוּוה כל יהודי ללמד תורה את ילדיו: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם". גם בפרשה הראשונה של קריאת שמע, שקראנו בפרשה שעברה,

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן נפתחת בתפילתו של משה רבנו לקב"ה שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל. רש"י אומר ש'ואתחנן' הוא "אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה". בתפילות יש כמה וכמה סוגים, והתפילה

הרב גבריאל יצחקי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב גבריאל יצחק בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן בפרשה – במדבר (יא, י): "וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, ויחר אף ה' מאד, ובעיני משה רע". נעמוד על מעט נקודות, שאפשר ללמוד מהפסוק.

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי חוקת פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת סימון חוקת בזמן שבני ישראל שהו במדבר במשך ארבעים שנה, הם שתו מים מבארה של מרים ונהנו מענני הכבוד שליוו אותם בזכות אהרון הכהן, ואכלו את המן בזכותו

הרב מיכאל מירון פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'פינחס'

פרשת פינחס פלס שמימי לעומת האנושי: פעמים רבות במבט לאחור על תקופה שחלפה, או הזדמנות שהתגלגלה משמים לפתחנו ולא נוצלה כדבעי, אנו מתמלאים בנקיפות מצפון ובהרהורי חרטה, אך כבר מאוחר

חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת... קרח

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'קרח'

התבוננות נכונה על פי התורה אנו נכנסים לחודש תמוז שבאמצעיתו כבר מתחילים כל נושא הצער והאבלות על ירושלים. בעניין זה ראיתי בגמרא (יבמות סב:) 12 אלף זוגות תלמידים היו לרבי

הרב אילן שמילה פרשת שבוע מאת... ראה

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה ״לא תאמץ את לבבך.. ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון״ ב״סדר על חטא" ביוכה״פ, המסודר על פי אותיות הא״ב, מופיע "על חטא שחטאנו לפניך באימוץ יד". ישנן 2

דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים בפרשתנו פונה משה רבנו אל שבטי גד וראובן ומזכיר להם את הדרישה שהציב לפניהם, תנאי לקבלת עבר הירדן: "חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חָיִל". בתוך

מטות מסעי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מטות מסעי'

מטות מסעי הפרשיות מטות ומסעי חותמות את תקופת השהייה של בני ישראל במדבר, ומעתה והלאה עוסקים בהכנה לכניסה לארץ. למעשה, ראשית הכניסה לארץ כבר מופיעה בפרשיות האלה, העוסקות בכיבוש ארצות

הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שלח לך

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח כח הדיבור והשלכותיו: בפרשתנו אנו עדים להשלכות ההרסניות של חטא דיבור לשון הרע. לבקשת עם ישראל, משה רבנו בוחר שנים עשר אנשים "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה".