התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... ראה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה האדמו"ר הזקן בספרו ליקוטי תורה מביא משל להסברת ההבדל שבין חודש אלול לחודש תשרי: אלול נמשל לתקופה בה נמצא המלך בשדה לפני בואו העירה, ותשרי נמשל לתקופה בה

בלק התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק בפרשתינו נאמר "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" וכתוב על כך במדרש שזה מוסב על התקופה שבין צדקיהו המלך עד למלך המשיח, שבזמן צדקיהו המלך התחיל החורבן והגלות

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח   במדרש כתוב שמשה רבנו שאל את הקב"ה וכי מה התועלת בנתינת התורה והמצוות לעם ישראל והרי הם נמצאים בעולם הזה שהוא גשמי וחומרי והם עלולים לשכוח את

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... צו

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה על הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה' נאמר בירושלמי (יומא פד-הו) תמיד אפילו בשבת, תמיד – אפילו בטומאה. כל

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה סימון תצוה בסוף סיום משניות סדר מועד- מסכת חגיגה כתוב: כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת שהם אינם מקבלים טומאה מפני שהם כקרקע

בשלח התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת בשלח כשבני ישראל יצאו ממצרים בדרכם להר סיני כדי לקבל את התורה אירעו להם שתי מלחמות, האחת המלחמה עם פרעה והשניה המלחמה עם עמלק. בפרשת השבוע מספרת התורה על

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וישב פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וישב'

פרשת וישב בפרשתינו מספרת התורה על יוסף הצדיק שהיה יפה תואר ויפה מראה ובגלל שהוא היה מסלסל בשערו אשת פוטיפר רצתה להינשא לו וזה גרם לכך ששמו את יוסף במאסר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב   לפני שבני ישראל נכנסו לארץ בפעם הראשונה הם עברו ארבעים שנה במדבר. המדבר הוא סימן לגלות בה אנו נמצאים לפני שנעבור למצב טוב יותר שהיא הגאולה האמיתית

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מסעי'

פרשת מסעי בפרשתינו מסופר על ארבעים ושתיים מסעות שעברו בני ישראל. הבעש"ט מסביר שאותם המסעות הם מצויים אצל כל אדם במשך שנות חייו, הפסוק "אשר יצאו מארץ מצרים" זה מדבר

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בפרשת נשא מתבאר דין הסוטה: כשאיש מקנא לאשתו ומזהירה 'אל תסתרי עם איש פלוני' והיא איננה שומעת בקולו גם אם לא חטאה עם איש פלוני הרי רק משום