התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי

Back to homepage
האזינו התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת האזינו סימון האזינו פרשת השבוע פותחת במילים: "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" ביטוי זה שאומר משה רבינו נמצא גם בספר ישעיהו, אולם הנביא ישעיהו התבטא בסדר הפוך

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

בהתמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי דברי תורה לפרת 'כי תבוא'

פרשת כי תבוא בפרשתינו מופיעה פרשת התוכחה, שמפורטים בה הקללות הנוראות שיכולים לבוא על עם ישראל אם הם לא ישמעו בקולו של הקב"ה, כל מי שקורא את הקללות הללו הוא

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי הבעל שם טוב הקדוש אומר שכשם שבני ישראל עברו ארבעים ושתיים מסעות במדבר, כך הם גם מצויים במהלך שנות חייו של האדם. יציאת מצרים זה יום ההולדת

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי חוקת פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'חוקת'

פרשת חוקת סימון חוקת בזמן שבני ישראל שהו במדבר במשך ארבעים שנה, הם שתו מים מבארה של מרים ונהנו מענני הכבוד שליוו אותם בזכות אהרון הכהן, ואכלו את המן בזכותו

בהעלותך התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך בהעלותך סימון פרשתינו מתחילה בציווי של הקב"ה אל משה: 'דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות', הפסוק הזה מדבר על עבודתו

אחרי מות קדושים התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת אחרי מות קדושים שלושת הציווים הראשונים בתחילת פרשתינו הם א – קדושים תהיו, ב – איש אמו ואביו תיראו, ג – ואת שבתותי תשמרו, התורה מדויקת בתכלית זה לא

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויקרא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'נאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא סימון ויקרא בפרשתינו נאמר: 'אדם כי יקריב מכם קרבן להשם מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם', המשמעות הפשוטה של הפסוק הוא שכאשר אדם מביא קרבן

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי וארא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'וארא'

פרשת וארא גאולת מצרים גלות מצרים היתה מאוד קשה לעם ישראל, עד כדי כך שכשמשה רבינו הגיע לספר להם על הגאולה שמתקרבת הם לא האמינו לו, כמ"ש בפסוק: "ולא שמעו

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כתוב במדרש שכאשר יעקב אבינו שלח את יהודה לארץ גושן הוא ציווה עליו להקים ישיבה. התורה היא כל חייו של היהודי, ולכן כאשר הוא נוסע למדינה חדשה עליו

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויצא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויצא'

פרשת ויצא בפרשתנו כתוב "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לשם העיר באר שבע שני הסברים: א- על שם השבועה שנשבעו אברהם אבינו ואבימלך זה לזה בעת שכרתו ביניהם ברית.