כיפור

Back to homepage
כיפור פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לשבת 'כיפור'

שבת כיפור ביסודותיו של יום-הכיפורים עומדים שני עניינים: הראשון הוא עניין התשובה, שכן ביום הזה הקב"ה סלח לעם-ישראל על חטא העגל. העניין השני הוא מתן התורה בשלמותה, כי ביום הזה

הרב אליהו מירילאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לשבת 'כיפור'

שבת כיפור 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטותאיכם לפני ה' תטהרו' ימי הרחמים והסליחות מתחלקים לכמה חלקים: א- מר"ח אלול ועד ר"ה.ב- מר"ה עד יוהכ"פ והיום הנעלה

הרב אלירן מושיאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לשבת 'כיפור'

שבת כיפור אין דבר העומד בפני התשובה במפלגה האנטישמית בהונגריה היה אדם ששמו צ'ואנד סגדי, למעמד הזה הגיע ע"י נאומים אנטישמיים נוטפי ארס וכריזמה גבוהה כמובן שאדם זה היה שנואי

הרב חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל כיפור

הרב חכם רפאל רפאל אלאשוילי זצ"ל בדברי תורה ל'כיפור'

'כיפור' תשובה תפילה וצדקה על תיבת אלול נדרשו הרבה ראשי תיבות,אבל הראשי תיבות העיקריים הם שלושה:"אני לדודי ודודי לי" המרמז על תפילה,כלומר שיש להרבות בתפילה בחדש אלול . "[ומל ה'

הרב משיח מיכאלי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה ל'כיפור'

שבת כיפור השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת בפי ישראל – שבת שובה, על שום ההפטרה המתחילה בפסוק: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעונך". להפטרה זו אין

הרב אלירן מושיאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה ל'יום הכיפורים'

מעלת יום הכיפורים "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" מדרש תנחומא הביא משל (מובא בטור סי' תקפא) שמתאר את האופן שבו הקב"ה מוחל לנו

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף יצחק מירילאשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

שבת "כיפור" "כי היום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו" (ויקרא פרק ט"ז פסוק ל )   במשנה במסכת יומא בדף פ"ה ע"ב כתוב " עבירות

הרב יעקב בוטראשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

שבת 'כיפור' כתוב על יום הכיפורים 'כי ביום הזה יכפר עליכם' וגו' 'שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם' (ויקרא טז-ל-לא) ואילו על שבת כתוב 'וביום השביעי שבת שבתון קודש

הרב יעקב בוטראשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בוטראשוילי בדברי תורה ליום 'כיפור'

יום הכיפורים יום הכיפורים נקרא בלשון רבים.והטעם כמו שכתב הרב באר היטב .שהוא מכפר על החיים ועל המתים.ולכן מזכירין נשמות הנפטרים ונודרין צדקות בעד הנפטרים.משם שהמתים ג"כ יש להם כפרה

הרב אברהם מיכאלשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אברהם מיכאלשוילי בדברי תורה 'לשבת כיפור'

שבת כיפור כפרות – מנהג הכפרות נתחדש במאה השביעית בבבל, ומהי כפרות? לוקחים תרנגול לזכר – או תרנגולת לנקבה ואומרים: 'זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה,