הרב משיח מיכאלי

Back to homepage
הרב משיח מיכאלי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" על לשון הכתוב שלפנינו מעיר המלבי"ם במתן תורה בסיני התאחדו כל בני ישראל ככתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר" ודרשו

הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' "ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה" רשי מפרש "אמתה" בשני אופנים א) שפחתה לפי הפשט. ב) ידה לפי הדרש, כמובא במסכת סוטה (יב:). ומוסיף רש"י

הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת... שמיני

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'שמיני'

פרשת 'שמיני' " זאת החיה אשר תאכלו…. אך את זה לא תאכלו…." הפרשה שלנו מדברת על מאכלות אסורות. צריך להבין למה התורה אסרה אותם. הרמב"ם במשנה תורה בסוף ספר הטהרה

הרב משיח מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת 'ואתחנן' 'כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך השם אלוקיך' הביטוי כאשר צוך ה' אלוקיך מובא שתי פעמים בעשרת הדברות בפרשה זו א} במצות שבת ב} במצות כבוד אב

הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות "ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה" רשי מפרש "אמתה" בשני אופנים א) שפחתה לפי הפשט. ב) ידה לפי הדרש, כמובא במסכת סוטה (יב:). ומוסיף רש"י

הרב משיח מיכאלי נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת 'נצבים' "ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו …ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך…" בדברים אלו של משה רבינו סמוך לפטירתו מוכרז קבל עם ועדה, שגם עוברי עברה מובהקים אסור

בלק הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק וירא בלק בן ציפור למה ניתן לפרשה השם בלק הרי הוא היה שונא ישראל מובהק. התשובה לשאלה הזאת נותן רבי מאיר מפרמישלן זצ"ל. באמת כל הגויים שונאים לישראל

הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת... צו

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת 'צו' "צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה" אומר רש"י: אין צו אלא לשון זירוז. אמר רשב"י ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס, פירוש:

הרב משיח מיכאלי נח פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת 'נח' פרשת נח קרויה על שם הצדיק שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיום המין האנושי. מובא בפרקי אבות פרק ה היו עשרה דורות מאדם ועד נח וכולם היו

דברים דברים הרב משיח מיכאלי פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים' חומש דברים נקרא בשם משנה תורה. הגמרא במסכת מגילה (לא:) אומרת שמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן, אבל ארבע החומשים מפי הגבורה אמרן. מסביר רש"י משה מפי הגבורה