הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת 'דברים'

חומש דברים נקרא בשם משנה תורה. הגמרא במסכת מגילה (לא:) אומרת שמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן, אבל ארבע החומשים מפי הגבורה אמרן. מסביר רש"י משה מפי הגבורה אמרן ונעשה שליח לומר כך אמר לי השם. בספר ויקרא בקללות כתוב – ונתתי והפקדתי ושלחתי, מי שהיכולת בידו לעשות, אבל במשנה תורה כתוב – יככה ה', ידבק ה' בך משה אמרן מאליו אם תעברו על מצותיו הוא יפקיד עליכם. צריך להבין הרי הרמב"ם כותב על תרי"ג המצוות מי שאומר על מצוה אחת מהן משה מפי עצמו אמר הרי הוא כופר בכל התורה כולה והרי הרבה מצוות נאמרו במשנה תורה. שהרי כתוב בספר החינוך שבספר בראשית יש 3 מצוות בשמות 111 מצוות בויקרא247 מצוות במדבר 52 מצוות ובדברים 200 מצוות. התוספות אומר משה מפי עצמו אמרן וברוח הקודש . כנראה בא לתרץ את השאלה ששאלנו.
מסביר הרבי, יש דרגות ברוח הקודש וודאי אצל משה היה הדרגה הכי גבוהה ברוח הקודש ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ולפי זה הפירוש 'מפי עצמו אמרן' הכוונה לא חס ושלום שהמציא בעצמו אלא הקב"ה התלבש בתוכו ודבר דרך פיו. וזה הפירוש רוח הקודש מה שאין כן נבואה שהוא שליח לומר את דבר ה'.
בפרשה מדבר משה על חטא המרגלים ואומר מיד שמסיים לדבר על חטא המרגלים אומר את הפסוק: "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם" ובזה רומז משה שבגלל חטא המרגלים הוא לא נכנס לארץ, וזה הרי סותר למה שכתוב מפורש שמשה לא נכנס משום שהכה בסלע במקום לדבר אל הסלע כדברי ה אליו? מתרץ בעל "כלי יקר" שהרי על ידי חטא המרגלים נתעכבו ישראל במדבר ארבעים שנה ובתום תקופה זו הגיע זמנה של מרים הנביאה למות ונסתלקה הבאר של מרים ולא היה להם מים ואז הגיע הציווי 'דבר אל הסלע', ואילו לא חטאו המרגלים היו בני ישראל נכנסים לארץ מיד עם מרים ולא היה משה בא לכלל עונש זה.
אומר הרלב"ג: 'ראוי לו לאדם לקבל את הטוב המזומן לו משמים בעת רצון שאם לא יתרצה לקבלו בעת ההיא אולי לא ינתן לו הדבר כאשר ירצה'. יוצאי מצרים מנעו עצמם מלעלות בארץ חמדה בגלל דיבת המרגלים שהיה עת רצון מאת ה', וכאשר התחרטו ורצו לקבל ולהיכנס לארץ לא זכו.
וזה צריך ללמד אותנו לקח, העם היושב בארץ ישראל, השם השיב אותנו לארץ וצריך לקבל את המתנה שהשם נתן לנו ולא לחשוב ולדבר על חלוקת הארץ לגוים חס ושלום, אלא לעמו חזק על שלנו ולומר לכל העולם שהארץ שייכת כולה לעם ישראל.
ובשבת זה שהיא נקראת שבת חזון שבת לפני תשעה באב צריך להתפלל ולבקש מהשם שיהפוך לנו את הימים האלו לששון ולשמחה לביאת המשיח שהשם ישמור על חיילנו שיחזרו לביתם בראים ושלמים והפצועים רפואה שלימה אמן.
שבת שלום ומבורך

הרב משיח מיכאלי קרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*