הרב רפאל טטרוא

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה פרשת השבוע פותחת "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", וכבר עמדו כל המפרשים, מדוע פתח בלשון יחיד "ראה" והמשיך לשון רבים "לפניכם"? מסביר בעל החתם סופר זי"ע

הרב רפאל טטרוא נשא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בענין הקשר בין ברית מילה לברכת כהנים, רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו "מלאך הברית" המכיל דרושים ורמזים וסודות עמוקים, על ענייני ברית מילה לפי סדר הפרשיות, וכתב בפרשת

הרב רפאל טטרוא משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה אומרת "ואלה המשפטים" וי"ו מוסיף על הראשונים, מה ראשונים מסיני אף אלה מסיני. שלא תחשוב שרק עשרת הדברות ניתנו לנו מסיני אלא כל התורה כולה ניתנה למשה

הרב רפאל טטרוא חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ פרשת מקץ נקראת תמיד בימי חנוכה, וכתב השלטי גיבורים על המרדכי במסכת שבת דף עט. רמז לדבר, תיבת "שנתים" ראשי תיבות שמאל נר תדליק ימין מזוזה. ובא לרמוז

הרב רפאל טטרוא נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים ידועה הדרשה שמביא הזוהר הקדוש על הפסוק הראשון בפרשתנו: "אתם ניצבים היום", "היום – זה ראש השנה". התורה מפרטת שה"התייצבות" עליה מדבר משה עם בני ישראל היא לצורך

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... קרח

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'קרח'

פרשת קרח הגמרא בסנהדרין (קט:) אומרת, על הפסוק "ויקח קרח", אמר ריש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. ויש לפרש על פי דברי המדרש (במדב"ר יח, כ) שדרשו על הפסוק (משלי

הרב רפאל טטרוא פסח פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה ל'פסח'

שבת פסח אחת מהמצוות החשובות בליל הסדר היא מצוות ארבע הכוסות, וידוע שארבע הכוסות הללו הם כנגד ארבעת לשונות של גאולה, וכפי שכתב בילקוט שמעוני תורה פרשת וישב (רמז קמז

הרב רפאל טטרוא פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'פקודי'

פרשת פקודי בסייעתא דשמיא נקרא השבת הקרובה את הפרשה החותמת את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה הספר הפותח בירידת עם ישראל למצרים ומסיים בהקמת המשכן והשראת השכינה על עם ישראל.

הרב רפאל טטרוא וירא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'וירא'

פרשת וירא וירא אליו ה', באלוני ממרא (יח, א)- רש"י על פסוק זה כותב, שממרא היה זה שנתן לאברהם עצה על המילה. אלא שרש"י אינו מסביר, לאיזו עצה היה זקוק

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו הפליגה התורה בפסוקים רבים (טו, ד- יא), בחובתה ובחשיבותה של מצות הצדקה והנתינה לדל ולאביון. ומלבד זאת נתפרש מתן שכרה בצידה- "נתון תתן לו, ולא ירע לבבך