הרב רפאל טטרוא

Back to homepage
הרב רפאל טטרוא עקב פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב עקב אמונה ובטחון דוד המלך ע"ה: אומר "מזמור לדוד, ה' מי יגור באהלך, מי ישכון בהר קדשך – הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו" (תהלים טו). ובכל

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו פרשיות השבוע עוסקות בענייני הקרבנות. מצינו הבדל בין קרבנו של העשיר לקרבנו של העני, כאשר העשיר מביא את קרבנו והקרבן הוא שור, מחמת גדלו של השור לוקח לקרבן

בא הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בא'

פרשת בא רגשות הזולת הגמרא במסכת ב"ב (דף י:) מביאה מעשה נורא, המלמד עד כמה יש לגלות הבנה ברגשות הזולת שרבי יוסף ב"ר יהושע נפטר, כשקם לתחייה שאל אותו אביו:

הרב רפאל טטרוא וישלח פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'וישלח'

פרשת וישלח מסופר על הקיסר נפוליאון שפעם היה צריך לעבור עם חייליו בתוך איזו עיירה מסויימת, כמובן שכל אנשי העיירה יצאו לקראתו לקבלת פנים, ביניהם היה גם איזה יהודי שגם

הרב רפאל טטרוא סוכות פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לשבת 'סוכות'

שבת סוכות "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ושואל הזרע קודש (מועדים נז): שמשמע מהפסוק ששורש מצות סוכה היא לזכור את הניסים שעשה

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... ראה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה פרשת השבוע פותחת "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", וכבר עמדו כל המפרשים, מדוע פתח בלשון יחיד "ראה" והמשיך לשון רבים "לפניכם"? מסביר בעל החתם סופר זי"ע

הרב רפאל טטרוא נשא פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בענין הקשר בין ברית מילה לברכת כהנים, רבינו יוסף חיים זי"ע בספרו "מלאך הברית" המכיל דרושים ורמזים וסודות עמוקים, על ענייני ברית מילה לפי סדר הפרשיות, וכתב בפרשת

הרב רפאל טטרוא משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת משפטים התורה אומרת "ואלה המשפטים" וי"ו מוסיף על הראשונים, מה ראשונים מסיני אף אלה מסיני. שלא תחשוב שרק עשרת הדברות ניתנו לנו מסיני אלא כל התורה כולה ניתנה למשה

הרב רפאל טטרוא חנוכה מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ פרשת מקץ נקראת תמיד בימי חנוכה, וכתב השלטי גיבורים על המרדכי במסכת שבת דף עט. רמז לדבר, תיבת "שנתים" ראשי תיבות שמאל נר תדליק ימין מזוזה. ובא לרמוז

הרב רפאל טטרוא נצבים פרשת שבוע מאת...

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נצבים'

פרשת נצבים ידועה הדרשה שמביא הזוהר הקדוש על הפסוק הראשון בפרשתנו: "אתם ניצבים היום", "היום – זה ראש השנה". התורה מפרטת שה"התייצבות" עליה מדבר משה עם בני ישראל היא לצורך