Archive

Back to homepage
הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... צו

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו לפרשת צו – שבת הגדול אנו קוראים בהגדה של פסח: "ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת

הרב יעקב בטוניאשוילי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה ל'חול המועד פסח'

חול המועד פסח שבת חוה"מ של פסח (מבוסס על שיחה של הרבי מלויבאוויטש) "כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול" ההגדה שאנו

הרב שמואל בראשי פסח פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה ל'חול המועד פסח'

חול המועד פסח מטרת היציאה ממצרים "ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלהיכם מי ומי ההלכים, ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו..

הרב מאיר גור פרשת שבוע מאת... צו

הרב מאיר גור בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת צו התורה מכפרת על כל העוונות חכמים מספרים על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מהלך בירושלים ליד הר הבית, בזמן שהוא היה חרב. אחריו היה הולך רבי יהושוע בבכי

פרשת שבוע מאת... צו שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי לפרשת 'צו'

פרשת צו בסוף פרשתנו מסופר על שבעת ימי המילואים, שבהם הכינו את המשכן לעבודת-הקודש. מדי יום ביומו הקים משה רבנו את המשכן והקריב את הקרבנות. ובכל-זאת אמרו חז"ל, ש"כל שבעת

הרב יוסף מודזגברשווילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא "כל חלב לה" (ג-טז) כל אדם הרוצה לזכות את עצמו במצוות הצדקה יכוף יצרו ויביא קרבנו מן היפה והמשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו כנאמר בתורה: "והבל הביא

ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא המילה 'ויקרא', הפותחת את הפרשה, מתארת את פניית הקב"ה אל משה רבנו בעניין עבודת הקרבנות. אך מאחר שהיא נבחרה לשמו של ספר מרכזי בתורה, בהכרח שהיא צופנת בתוכה

הרב מיכאל מירון ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ישיבת וואלוז'ין העסיקה משולח שתפקידו היה להסתובב בין תומכי הישיבה להביא את תרומתם ( בעידן בו עדיין לא היו העברות דיגטליות), ובין היתר להרחיב את מעגל התורמים

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת 'ויקהל פקודי על המילים הפותחות את פרשת פקודי, "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן", אומר רש"י: "בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, לכסף ולזהב ולנחושת, ונמנו כל כליו". לפנינו אפוא דין

הרב משיח מיכאלי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" על לשון הכתוב שלפנינו מעיר המלבי"ם במתן תורה בסיני התאחדו כל בני ישראל ככתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר" ודרשו