הרב שמואל בראשי

Back to homepage
הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... שופטים

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'שופטים'

פרשת שופטים "שֹפטים ושֹטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים טז, יח). מצוות מינוי שופטים ושוטרים זוהי לכאורה מצוה שכלית

הרב שמואל בראשי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי ומאידך, בחנותם במקומם ובמצבם החדש לאחר שקנו את קנייני הנפש עליהם עמלו במסע שקדם לכן, היה עליהם להיזהר מן היצר המנסה ליטול מידיהם את מה שכבר השיגו

אמור הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'אמור'

פרשת אמור ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא כא, א). רש"י עומד על הכפילות של "אמור ואמרת" ומבאר שבאה התורה

הרב שמואל בראשי ויגש פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה (בראשית מד, יח). במדרש רבה (פרשה צג, ו), מתואר

בראשית הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

פרשת בראשית פרשת בראשית פרשת בראשית היא התחלה חדשה, זה עתה סיימנו את פרשת וזאת הברכה ושוב מתחילים מיד מהתחלה. כשאדם נמצא בנקודת המוצא לקראת היעד ששואף ורוצה להגיע אליו,

דברים הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   בספר תורת העולה לרמ"א מובא שבשעה שראה ירמיה הנביא את חרבן בית המקדש, נפל על העצים והאבנים ובכה. פגש אותו אפלטון מחכמי יוון ושאלו, "אתה החכם שביהודים,

הרב שמואל בראשי מצורע פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'מצורע'

פרשת מצורע פרשתנו עוסקת בסוגית 'נגעים', אומרים חז"ל (ערכין טז.), על שבעה דברים נגעים באים, אחד מהם הוא על "צרות עין". הגמרא (יומא יא:), אומרת, אדם שמיחד ביתו לו בלבד

הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ( שמות כח, ב). אחד משמונת בגדי הכהונה שציווה הקב"ה לעשות לאהרון הכהן, הוא החושן, שהיה עשוי משנים עשר אבנים יקרות,

הרב שמואל בראשי נח פרשת שבוע מאת...

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'נח'

פרשת נח "ויבֹא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המבול" (בראשית ז, ז). פירש רש"י "אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא

הרב שמואל בראשי פרשת שבוע מאת... ראה

הרב שמואל בראשי בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו "כי ירחיב ה' אלוהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר" (דברים יב, כ). ומבאר רש"י