הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת 'ואתחנן'
'כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך השם אלוקיך'
הביטוי כאשר צוך ה' אלוקיך מובא שתי פעמים בעשרת הדברות בפרשה זו א} במצות שבת ב} במצות כבוד אב ואם.

לדברי רש"י מציין בכך הכתוב שבני ישראל נצטוו על שבת ועל כבוד אב ואם במרה במדבר שור ארבעים יום קודם מתן תורה בסיני, וכך כתוב במס' סנהדרין (דף נו:) עשר מצוות נצטוו ישראל במרה שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח ודינים ושבת וכבוד אב ואם.

בעל ערוך השולחן מפרש את הביטוי כאשר צוך השם אלוקיך בדרך החסידות. מצוות כיבוד הורים היא מן המצוות השכליות ונתפשטה מקדמת דנא בכל אומה ולשון ואפילו הכופרים בתורה נזהרים בה מפני השכל והטבע האנושי, אבל אנחנו עם סגולתו של הבורא יתברך הוזהרנו על כל המצוות השכליות שלא נעשה אותן מפני השכל הטבוע בנו אלא מחמת הציווי של השם בתורה. כיוצא בכך כותב בעל 'אוזניים לתורה' מצוות כבוד הורים החזיקו בה אומות העולם אולי יותר מישראל וגם בזמננו תמצא שפורקי עול מלכות שמים שמדקדקים בכבוד אב ואם. לכן ציוותה התורה לישראל "כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך השם אלוקיך" יש לכבד אב ואם בחייהם ובמותם משום מצות הבורא ולא משום הכרת טובה להורים שהביאוהו לעולם וזיכוהו במנעמי החיים.
שואל בעל תולדות יצחק הרי כבר אמרו החכמים שכל משפטי התורה הם מידה כנגד מידה כיון שכך היה ראוי להיכתב "כבד את אביך ואת אמך למען יכבדוך" אלא שבאמת גם בנוסח שכתוב בתורה מתקיים מידה כנגד מידה שאם יש אריכות ימים ממלא מכבדים אותו הבריות כמצוות התורה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן "לדעת חכמי ישראל מקוים כאן מידה כנגד מידה המכבד כראוי את אביו ואת אמו זוכה לאריכות ימים ובשנות זקנה ושיבה הבנים שלו מכבדים אותו. ובכך הוא בא על גמולו הראוי בקיום מצוות כבוד אב ואם .

שנו רבותינו איזהו כבוד כיצד מקיים אדם מצוות כבוד אב ואם. מאכיל משקה מלביש ומנעיל מכניס ומוציא אותם מן הבית בכל מקום .הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו הבן בלשון תוכחה אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו בלשון רכה ועדינה אבא מקרא כתוב בתורה כך הוא, ואז יבין לבד .

מסופר על רבי טרפון שאימו ירדה לטיל לתוך חצרה בשבת ונקרעה רצועת נעלה הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה והיתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה. פעם אחת חלה רבי טרפון ונכנסו חכמים לבקרו. אמרה להם האמא התפללו על רבי טרפון בני שנוהג בי כבוד יותר מדאי. אמרו לה חכמים מה עשה לך סיפרה להם את המעשה שסיפרנו על קריעת הסנדל. אמרו לה אפילו עושה כן אלף פעמים עדין לחצי כבוד שאמרה תורה לכבוד אב ואם לא הגיע .

"כבוד אב ואם אינה מצוה התלויה בדבר "
אחד מהזקנים בא אצל החתם סופר והתלונן על בנו האברך שלומד תורה שלא מכבד אותו. הזמין החתם סופר את הבן ודבר איתו מדברי חז"ל כמה חשוב לכבד את ההורים. אמר הבן לרב תמיד כבדתי את אבי אבל בזמן אחרון אפילו שהוא מלא בנכסים רבים לא עוזר לי ולמשפחתי מאומה. אמר לו הרב בנימת רוגז צא וראה שאבותינו נצטוו על תרי"ג המצוות וגם על מצות כבוד אב ואם במדבר שלא נצטרכו זה לזה לפרנסה ולכלכלה. שהרי השם סיפק להם כל צורכיהם במן בשליו ובבאר. נמצאנו למדים מכאן שהבן חייב בכבוד אביו ואמו אפילו אינו נהנה מאביו כהוא זה .
דברנו על כבוד אב ואם שלושה שותפים באדם אביו ואמו והשם שאביו ואמו נותנים את הגוף והשם נותן את הנשמה נתחזק אנו בכבודו של השם וההורים ונזכה בקרוב בביאת משיח צידקנו אמן. שבת שלום ומבורך.

הרב משיח מיכאלי הי"ו מקרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*