הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק

'לחטוף מסירות נפש'
כשהזמין בלק את בלעם לקלל את ישראל, התנבא בלעם כמה פעמים על העם, בפעם הראשונה נאמר 'מה אקוב ולא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה'. הוא הודיע לבלק שאין אפשרות לקללם משום שהם חביבים לפני הקב"ה, בנבואתו השנייה הוסיף בלעם ואמר 'הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה' ופירושו, ה' חפץ לברך אותם ואני לא אשיב את ברכתו שבזכות מעשיהם הטובים הם ראויים לברכה מיוחדת וממשיך בלעם לפרט את מעלותיהם המיוחדים של עם ישראל 'הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא' ומפרש רש"י כשהן עומדין משנתם שחרית, הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות ללבוש טלית לקרוא ק"ש ולהניח תפילין.

הרבי מלובוואיטש מדייק מדברי רש"י המיוסד על דברי המדרש , שעיקר חיבתן של ישראל היא בכך שהיהודים מתגברים לחטוף את המצוות כלומר, הסיבה לכך שהם ראויים לברכה מיוחדת נובעת מהעובדה שהם אינם מסתפקים בקיום רגיל של המצוות אלא מתאמצים לחטוף ולקיימן, ולכן לא רק שבלעם לא קילל את עם ישראל אלא אף בירכם.

המושג 'לחטוף' מורה שהדבר כל כך אהוב וחביב במיוחד על האדם עד שהוא להוט לקחת אותו, דבר אינו חביב ויקר כל כך האדם לוקחו באדישות ובנחת משאין כן דבר יקר וחביב הוא חוטפו ממהר לקחתו.
זוהי המשמעות דברי רש"י שעם ישראל מתגברים לחטוף את המצוות יהודים אוהבים ומחבבים כל כך את המצווות ולכן מיד כשקמים משנתם הם מתנפלים על המצוות וחוטפים אותן מיד לובשים ציצית וקראים קריאת שמע וכו'.
המהות הפנימית יותר של המושג 'חטיפה' הוא פעולה שלא על פי סדר הרגיל דרגת המסירות נפש שאינה באה על פי שכל והגיון, יהודי המסור את נפשו אינו פועל על ידי חישובי כדאיות אלא הוא מתמסר לרצון ה' ללא שיקולים ולכן כאשר מצוות ה' חביבים וקרובים אל נפשו הרי הוא מקיים אותם במהירות ובמסירות נפש בשמחה ובחיות.

ואכן מעלת המיוחדת כזו של מסירות נפש למצות ה' ורצונותיו היא אחת הפעולות הנפלאות והבולטות של עם ישראל שעליהן רמז בלעם בנבואתו וזהו הזכות הגדולה שגרמה אפילו לבלעם לברכם.
ובזכות מסירות הנפש של היהודים במשך כל הדורות ועד היום נזכה להמשך הנבואה 'וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שם' והם שבט מישראל זהו מלך המשיח יבוא יגאלנו תכף ומיד ממש.

הרב אלירן מושיאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*