Archive

Back to homepage
הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... ראה

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'ראה'

פרשת ראה לקדש את החומר או לדכאו ? "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון אל מצוות ה' אלוהיכם וכו' והקללה אם לא תשמעו אל מצוות

פרשת שבוע מאת... ראה שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ראה'

פרשת ראה בפרשתנו מופיעה מצוות העלייה לרגל בחג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, והתורה מצווה שלא לבוא ריקם: "נִדְבַת יָדְךָ אֲשֶׁר תִּתֵּן". לאחר מכן התורה חוזרת על הציווי: "וְלֹא יֵרָאֶה

הרב יוחנן מיכאלי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יוחנן מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן 'ולמדתם אותם את בניכם' וגו (יא-יט) הצלחה בחינוך הילדים רק במסירות נפש משעה שהבן יודע לדבר למדהו 'תורה ציוה לנו משה' שיהיה זה לימוד דיבורו, מכאן אמרו רק

הרב יעקב בטוניאשוילי עקב פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'עקב'

פרשת עקב "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" רבי יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' מביא בספרו בשנה ראשונה ובשנה השנייה את הפסוק הנ"ל ומסביר

עקב פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'עקב'

פרשת עקב בפרשתנו מעורר משה רבנו את בני ישראל לזכור את הקב"ה, שהוציא את העם ממצרים והוליך אותו "בַּמִּדְבָּר הַגָּדֹל וְהַנּוֹרָא, נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב". את המילים "הגדול והנורא" מפרש המדרש

ואתחנן פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   בפרשתנו מופיע הציווי: "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, וְדִבַּרְתָּ בָּם, בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ, וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ, וּבְשָׁכְבְּךָ, וּבְקוּמֶךָ". חז"ל הסבירו: "וְדִבַּרְתָּ בָּם – בדברי תורה הכתוב מדבר". תורת החסידות מעניקה לפסוק פירוש

הרב יוסף מודזגברשווילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת 'ואתחנן' "בצר לך ומצאך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' אלקיך" וכו' (דברים ד-ל) מובא בתנא דבי אליהו פרק ח': ישמור אדם

הרב אילן שמילה ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן   מרע"ה ידע כי אם יבקש לקבור עצמותיו בא"י, מתי מדבר לא יזכו להיכנס לארץ בתחיית המתים. עו"כ במדרש, שהקב"ה גזר על כל בתי הדין בשמים, ועל המלאכים הממונים

דברים דברים פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   בפרשת דברים מוכיח משה רבנו את בני ישראל, ובין הדברים הוא מזכיר את חטא המרגלים שבעטיו נגזר על בני דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל: "אִם יִרְאֶה

דברים דברים הרב יצחק גגולאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יצחק גגולאשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים   רבש"ע, אם ידעת …! קרבים אנו ליום תשעה באב בו נחרבו שני בתי המקדש. חז"ל גילו לנו את הסיבה לחורבן: "בית ראשון חרב בעקבות עבודה זרה, שפיכות