הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'צו'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת 'צו'

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה" אומר רש"י: אין צו אלא לשון זירוז. אמר רשב"י ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס, פירוש: הפסד של כסף. מסביר החתם סופר: כתוב בגמרא במסכת מנחות (דף קי.) זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם. כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. בידוע שיש לכהנים רווח מסוים מכל קרבן ואפילו בקרבן עולה הנשרף כליל על המזבח היה העור שייך לכהנים, לכן היה חשש שאהרון ובניו לא ירצו לפרסם שאפשר לקיים מצוות הבאת קרבנות על ידי לימוד התורה, לכן נאמר בפתח הפרשה שלפנינו "צו את אהרן ואת בניו לאמר" חובה קדושה מוטלת על אהרן ובניו הכהנים להורות לבני ישראל שכל העוסק בתורת הקורבנות כאילו הקריב קרבן חרף העובדה שהוראה זו עתידה לגרום להם חסרון כיס.
הסבר מעניין לדברי רשב"י שאמרנו בשם "חידושי הרים" כידוע מכפר קרבן עולה על חטאים שאדם חוטא במחשבה. והנה אם נתבונן באברי האדם המחטיאים אותו נמצא שלכל איבר ואיבר יש "כיס" העשוי לכסותו ולמונעו מן החטא, כך למשל אפשר לעצום את העיניים ולא לראות דברים אסורים, לאטום אוזניים ולהימנע משמיעת לשון הרע ורכילות, וכן לסגור את הפה וכן בשאר אברים שבאדם. אבל אין לשים מעצור ומחסום למחשבות שבמוח, שכן המחשבות חודרות מאליהן למוחו של אדם ועלולות להביאו לחטא. לכך מרמזים דברי רשב"י "ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס" פירוש: התורה צריכה לזרז את האדם להתריעו ולהרתיעו במקום שאין "כיס" מיוחד העשוי לשמש מעצור טבעי מגלישה לחטא. לדברי רשב"י דרוש זירוז מיוחד ושמירה יתירה על המחשבה שבמוח שתהיה טהורה מכל סיג ופגם.
"ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים", מעשה באיכר פשוט בור ועם הארץ שהגיע לעיר הבירה וקנה כרטיס הגרלה וזכה בסכום גדול. החליט לקנות בגדים חדשים כאחד העשירים ולחזור לכפרו לבוש בבגדי פאר וכבוד. נכנס לחנות יוקרתית וביקש בגד לפי מידתו. כשהתחיל למדוד הבגד לא עלה עליו והשוליים לא התאימו ובא בטענות למוכר למה נתן לו בגד שאינו לפי מידתו. חייך המוכר ואמר זה בדיוק לפי מידתך, אבל אתה טועה טעות חמורה מכיון שעליך להסיר תחילה את הבגדים העבים את בגדי האיכרים ורק אחר כך ללבוש את בגדי המשי על גופך, כל עוד לא הסרת את הבגדים שהנך לבוש בהם הבגד לא יעלה עליך. מסביר המגיד מדובנא: השם ציוה עלינו לאהוב אותו לירא מפניו ולחשוב מחשבות קדושות וטהורות וכאשר אדם לא מצליח בכך הוא בא בטענות להשם שנתן לו חיובים ומצוות שאין הוא מסוגל לעמוד בהם.

ועל כך באה התשובה כל עוד לא התנערתם מהבלי העולם הזה, כל עוד לא הסרתם את בגדי האיכרים הפשוטים והעבים, כל עוד לבכם מלא במחשבות על תענוגות ומחשבות לא טובות, בודאי מחשבות רוחניות טהורות לא תצלחנה להיכנס ללבכם. בבחינת סור מרע ועשה טוב. אולם פעמים יש אופנים בהם עדיף להקדים את העשה טוב לסור מרע משום התועלת שבדבר, ומעשה טוב יעזור ויקל עלינו לסור מרע ולעשות רק טוב. לדוגמא בא יהודי עשיר לרבי הצמח צדק ואמר כל הצדקות שאני נותן לעניים בשביל הכבוד שיצא לי מזה ואני מבין שזה לא ראוי והחלטתי לא לתת צדקה עד שאני יעבוד על עצמי לתת צדקה לשם השם. הרבי ענה לו שלא ראוי להתנהג כך. מה אשם העני, תן צדקה אפילו אם אתה מתכוון לשם כבוד ביחד עם זה תעבוד על עצמך שתתן לשם השם.

שבת שלום ופסח כשר ושמח לכל עם ישראל. בניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידים להיגאל שנזכה בניסן זה לגאולה שלימה אמן.

הרב משיח מיכאלי הי"ו מקרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*