הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

הרב משיח מיכאלי בדברי תורה לפרשת 'בלק'

פרשת בלק

וירא בלק בן ציפור
למה ניתן לפרשה השם בלק הרי הוא היה שונא ישראל מובהק. התשובה לשאלה הזאת נותן רבי מאיר מפרמישלן זצ"ל. באמת כל הגויים שונאים לישראל בידוע שעשיו שונא ליעקב אלא שהם מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות כך שאין יודעים להיזהר מפניהם. ואילו בלק היה גוי הגון שגילה את שנאתו לישראל לעיני כל ולכן זכאי הוא שתקרא פרשה על שמו.
ובזה מיושב גם השאלה למה הפרשה לא נקראת פרשת בלעם כי בלעם הוא לא היה הגון בכלל שהרי בהתחלה שבאו אליו אמר להם 'כי מאן השם לתתי להלוך עמכם' עד שבלק נצרך לשלוח לו שרים רבים ונכבדים מהשליחים הקודמים. ולא רק זה שהוא מגיע לבלק ויוצא לקראתו בלק וכל הפמליה הוא אומר להם 'אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר', אבל את האמת המוחלטת שהשם לא מרשה לקלל את ישראל הוא לא אומר והולך עם בלק בקרית חוצות להקריב קורבנות. ואחרי הברכות בלק כועס ובלעם מתרץ אמרתי לך כבר 'הדבר אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר' והלך איתו עוד הפעם בשדי צופים להקריב קורבנות ונותן לו תקוה. ושהוא חוזר בלעם אחרי שהשם דבר איתו שואל אותו בלק מה דבר השם.
רש"י מסביר שצחק עליו שאתה לא ברשותך. אבל אפשר לפרש שבלק אומר לו מה דבר השם תגיד את האמת מה השם אמר, פעמיים אתה מברך ובכל זאת לא אומר לו את האמת והולך איתו. פעם שלישית עוד מברך ובסוף שבלק זורק אותו והוא מייעץ לו איך להחטיא את ישראל. אבל את האמת המוחלטת שהשם אמר לו 'לא תאור את העם כי ברוך הוא' לא מגלה לבלק.
מכאן רואים כמה לא הגון הוא היה. הנה עומד בלק וכל השרים איתו ושואלים אותו מה דבר השם איזה קידוש השם הוא יכל לעשות ולקנות את עולמו, והיה אומר להם שעם ישראל השם בחר בהם ובירך אותם ואין לאף אחד רשות לקללם, והוא לא עשה זאת כי מחשבתו תמיד היה איך להגדיל את שמו ואת רכושו ולא את השם. ובזה מתבאר יפה מה שכתוב בפרקי אבות: מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. אנחנו יהודים, מה נוגע לנו בלעם הרשע וכי יש יהודים שהם תלמידיו של בלעם הרשע. כן זה נוגע לנו שכל המנהיגים שאכפת להם רק להגדיל את עצמם הרי הם מתלמידיו של בלעם הרשע. וכל המנהיגים שעושים כדי להגדיל את שמו של הקב"ה הרי הם מתלמידיו של אברהם אבינו.

"וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור"
שואל רש"י ואם תאמר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע? כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים חזרנו בתשובה, העמיד להם נביאים והם פרצו גדרו של עולם.
אך הלא הקושיה קיימת שכן עדיין יהיה להם פתחון פה. למה העמיד לישראל נביא כמשה ואילו לנו העמיד נביא פורץ גדר כבלעם הרשע?
וסיפר על כך הרבי רב בונם זצ"ל מעשה שהיה, כאשר הגיע פעם לברלין להתרפא ממחלת עיניים החל לדרוש ולשאול אחר רופא עיניים מוכשר ומומחה. יעץ לו מישהו לפנות לרופא פלאים המרפא בכח סגולות. השיב לו הרבי, לאמיתו של דבר לא היה יהודי צריך ללכת לרופא כי אם לבוא אל צדיק הדור ולבקש ממנו כי יתפלל בעדו, אלא שאמרה תורה במפורש ורפא ירפא שצריך האדם לבקש רפואה בדרך הטבע. אבל אם לפנות לרופא פלאים המרפא בסגולות שלא על פי דרך הטבע, הרי מוטב לפנות אל המגיד הקדוש מקוזניץ.
הוא הדין גם בנידון שלפנינו. אומות העולם לא האמינו במשה רבינו רק משום שלא האמינו בקיומם של כוחות אלוקיים על טבעיים. ולדעתם לא היו כל האותות והמופתים, אלא אירועים אקראיים וטבעיים על כן נתן להם השם יתברך נביא משלהם אשר עסק גם הוא בנביאות ובכוחות על טבעיים ואף על פי כן האמינו בו, הרי מעתה לא היה להם עוד שום פתחון פה שכן אם כבר מאמינים בקסמיו של בלעם הרשע הרי מוטב היה אילו האמינו בכוחות אלוקיים של הנביא האמיתי – משה רבינו.
הימים האלו מי"ז בתמוז עד תשעה באב יהפוך השם את הימים האלו לששון ולשמחה על ידי ביאת משיח צדקינו לגאולה שלימה אמן.
שבת שלום ומבורך
הרב משיח מיכאלי קרית מלאכי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*