הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

שבת 'בראשית'

א' בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. פי' רש"י הק': אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם – כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו: ועוד פירש רש"י כמ"ש חז"ל שהעולם נברא בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו , ובשביל ישראל [צדיקים] שנקראו ראשית תבואתה.

ב' התורה מסתיימת במילים "לעיני כל ישראל" ופותחת במילים בראשית ברא אלוקים – דרוש סמוכין: דבר זה צריך להיות תמיד לעיני כל ישראל, בחינת "שויתי ה' לנגדי תמיד" יש מנהיג לבירה, התורה פותחת איפוא ב"אני מאמין" – השמיים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע

מסופר על חכם יהודי שהיה אהוב על המלך והמלך קרבהו מאוד משום שמצא בו איש נאמן, השרים קינאו ביהודי ורצו להבאיש את שמו לפני המלך אך לא עלה בידם, כשראו השרים שדבריהם לא הועילו, החלו לדבר טובות על היהודי ואחרי שהכשירו את הקרקע פנו למלך שיבקש מהחכם להוכיח את מציאות הבורא וכך רצו לטמון לו פח, כי חישבו בליבם – מי יוכל להוכיח לעין כל את מציאות הבורא? המלך זימן אליו את החכם ופרש בפניו את בקשתו. היהודי ענה למלך שזו בקשה נכבדה ועליו להתכונן לפתרונה בארכה של שלושה ימים ובע"ה אוכיח לכם את מציאותו.

כשיצא היהודי מהמלך קנה בגן חיות קוף קטן וביקש מבתו לשמור עליו שלושה ימים, באותם ימים חיבר החכם שיר "כתר מלכות" על גדולת הבורא. בתום שלושה ימים לקח החכם את הקוף וביקש משומר הסף שישמרהו וכשנכנס למלך וכולם ציפו לבואו , ביקש החכם לקרוא לפני כולם את השיר שחיבר, השיר עשה רושם כביר על המלך והשרים, ושאלו המלך מי חיבר שיר נפלא כזה? אז ביקש החכם משומר הסף להביא את הקוף הקטן.
פתח ואמר, קוף זה גודל בביתי ותמיד אני נזהר שלא ייכנס לחדר עבודתי, אבל קרה פעם ששכחתי לסגור את הדלת והוא קיפץ על השולחן, שפך את הדיו ומהדיו שנשפך יצאו רישומים וכשעיינתי ראיתי שיר נפלא זה. המלך מאוד כעס ואמר: אתה מהתל בנו? איך זה יתכן שדיו שפוכה תביע רעיונות עמוקים ושירה נשגבה?! ואז קם החכם בשלוות נפש ואמר, אדוני המלך, עולם נפלא לפנינו, הרים, עמקים, ימים, נהרות, אילנות, עשבים, בהמות, חיות, עופות, וכו' וכל זה נוצר מאליו?! לשיר שנוצר מדיו שפוכה אינך מאמין וכיצד תאמין שכל זה נתהווה מאליו? בריאה עצומה ונפלאה זו ואין יד יוצרת? וזהו שנא' "השמיים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" (לפי רבינו בחיי)

ג' נא' במדרש: רבי ברכי' אומר: בזכות משה רבינו נברא

העולם שכתוב בו ראשית. שנא' "וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון" (כפרש"י מחוקק הוא משה רבינו) רב הונא בשם רב מתנה אומר, בזכות ג' דברים נברא העולם

חלה – שנא', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה. מעשר – שנא', ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו. וביכורים – שנא', ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך.

ד' ועוד נא' במדרש על הפסוק אלה תולדות השמיים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא באברהם, בזכותו של אברהם אבינו התקיים העולם, כמ"ש במסכת אבות (פרק ה)

נא' בפרשה "ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה" ומובא במדרש 'ויקרא אלוקים לאור יום – אלו מעשיהם של צדיקים וכו'. וכתוב אצל אברהם אבינו "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" , שאברהם אבינו ע"ה היו כל ימיו בחינת ימים, שהרי הכיר את הבורא בגיל 3 ועבד את הבורא 172 שנים כמניין עקב, כמ"ש "עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותיי ותורותיי".

ה' בראשית ברא – במילה זו מרומזים בני חיי ומזוני בְרָא = בארמית פירושו בן (בני). ברא = שורש של בריאות (חיי). ברא = שורש של לחם, כמ"ש "בר ולחם ומזון" (מזוני). יהי רצון שיהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת ושנתברך בזכות לימוד התורה וקיום המצוות בבני חיי ומזוני רוויחי, בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

הרב יוסף אברמשוילי הי"ו מרמלה.

לע"נ אמי מורתי ציאלה ציפורה בת שמואל ושרה אשת מיכאל ז"ל

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*