הרב יוסף אברמשוילי

Back to homepage
בראשית בראשית הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בראשית'

שבת 'בראשית' א' בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. פי' רש"י הק': אמר ר' יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו

הרב יוסף אברמשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא' א'. והי׳ כי תבא אל הארץ אשר ה׳ אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו׳ נא׳ בספרי, עשה מצוה זו שבשכרה

בשלח הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' בפרשת שמות מצינו כשהי"ת מתגלה למשה רבינו בסנה שילך ויגאל את עם ישראל, משה רבינו עונה "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים"

דברים דברים הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל" נא' במדרש .. עד שלא זכה משה רבינו לתורה, כתוב: לא איש דברים אנכי, כיון שזכה לתורה נא': "אלה הדברים

הרב יוסף אברמשוילי משפטים פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת "משפטים" א. ואלה המשפטים פי' רש"י הק', כל מקום שנא' אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, וחז"ל פי' בדברי רש"י שהרי

הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת... תולדות

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת "תולדות" א׳ , ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק , פי׳ רש״י הק׳ לאחר שקרא הקב״ה שמו אברהם אח״כ הוליד את יצחק , ד״א … צר

הרב יוסף אברמשוילי כי תצא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תצא'

פרשת "כי תצא" "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" כי תצא בל' יחיד, כדי לנצח את האויב אפשר רק ע"י אחדות, כשכל העם יוצאים להילחם

הרב יוסף אברמשוילי פרשת שבוע מאת... תזריע

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע' נא' בפרשה "אשה כי תזריע" פי' רש"י הק', אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה ח"י ועוף במעשה בראשית כך תורתנו נתפרשה אחר תורת בהמה

הרב יוסף אברמשוילי רמלה

בית הכנסת 'עץ חיים' ברמלה

בית הכנסת 'עץ חיים' רחוב לוי אשכול 25 ברמלה רב בית הכנסת – הרב יוסף אברמשוילי החזן- שבתאי אלאשוילי   הגבאי – אלי מירילאשוילי

הרב יוסף אברמשוילי כי תבוא פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'כי תבוא'

פרשת 'כי תבוא' א'. והי׳ כי תבא אל הארץ אשר ה׳ אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו׳ נא׳ בספרי, עשה מצוה זו שבשכרה