הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'משפטים'

פרשת "משפטים"

א. ואלה המשפטים פי' רש"י הק', כל מקום שנא' אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני, וחז"ל פי' בדברי רש"י שהרי ישנם שלושה סוגי מצוות , עדות (כגון שבת פסח סוכות וכו' שהם לזיכרון מעשי ה' ית' ונפלאותיו) חוקים (שטעמם כמוס מאיתנו) ומשפטים (דינים שבין אדם לחבירו) שאת זה שכל האדם יכול להבין, לכן התורה אומרת לנו שגם את המשפטים צריך לקיים בגלל ציווי ה', כפי' רש"י מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. אשר תשים לפניהם פי' רש"י, אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים וכו' ואיני מטריח להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם, ועוד לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים וכו' שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל את השם ומייקר את שם האלילים להשביחם (ס"א להחשיבם) שנא' כי לא כצורנו צורם … ונא' במדרש תנחומא, אמר להם הקב"ה לישראל אם עשיתם את הדין ואין אתם הולכים לערכאות של גויים, אבנה לכם בית המקדש וישבו בו הסנהדרין.

ב. ואלה המשפטים, נא' במדרש, "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" בזכות מה נבראו אלה תולדות השמים והארץ, בזכות ואלה שמות בני ישראל, שמקיימים את העולם ע"י קיום התורה וחוק ומשפט שכתוב בתוכה, כמ"ש במסכת אבות, רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר אמת ומשפט ושלום שפטו בשעריכם.

ג. ואלה, פי' בעל הטורים, וחייב אדם לחקור הדין, שמא ח"ו הדיין ייכשל בדין, כמ"ש ודרשת וחקרת ושאלת היטב … והנה אמת … ואמרו חז"ל כמו שהדיין חייב לחקור את הדין היטב, כך האדם חייב לחקור מה נכנס לפיו וגם מה שיוצא מפיו, כמו שמביא בס' אהבת חיים רמז מהפרשה, משפטים ר"ת מבוא שפתי פיכם טהור יהיה, והמם זה ריבוי, וכן מוצא שפתי פיכם טהור יהיה … מסופר שפעם ציוה היהודי הק' מפשיסחא את תלמידו ר' בונם זצ"ל שיסע לדרך, ולא גילה לו לאיזו מטרה, ר' בונם לקח איתו כמה חסידים … נכנסו לכפר אחד והתארחו אצל אחד מבעלי הבתים, והם ביקשו לאכול מאכלי חלב, בעל הבית אמר להם שאין לו מאכלי חלב אלא מאכלי בשר, והם התחילו לחקור ולדרוש מי הוא השוחט ואם הבשר גלאט ואם עשו את המליחה וההדחה כהוגן וכו', בעודם חוקרים את בעה"ב הם שמעו קולו של איש אחד שישב כאחד העניים אחרי התנור שאומר, חסידים חסידים מה שאתם מכניסים לתוך הפה אתם חוקרים ודורשים עליו, אם הוכשר ואיך הוכשר, אבל מה שאתם מוציאים מן הפה, היינו אותם הדיבורים שבונים עולמות ומחריבים עולמות אין אתם שואלים עליהם כלל, דברים אלו פעלו על ר' בונם והבין שכוונת רבו בשליחתו, כדי לשמוע דיבורים יקרים אלו, ומיד חזרו לביתם … ואמרו חז"ל, לשון הרע חמור מג' עוונות שכתוב בהם , יהרג ואל יעבור , עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, ובשלושתם נא' לשו' יחיד, בע"ז נא' אנא חטא העם הזה חטאה גדולה , בעריות נא' ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, בשפיכות דמים נא' גדול עוני מנשוא?, ואילו בלשון הרע נא' יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות … והתיקון של הלשון הוא בלימוד תורה, כמ"ש מרפא לשון עץ חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. בברכת שבת שלום ומבורך.

הרב יוסף אברמשוילי הי"ו מרמלה

לעילוי נשמת סבי, אפרים בן חכם אהרן הנולד מן שמחה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*