הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תזריע'

פרשת 'תזריע'
נא' בפרשה "אשה כי תזריע" פי' רש"י הק', אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה ח"י ועוף במעשה בראשית כך תורתנו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף מובא בזה"ק שנסמכה פרשה זו לפר' שמיני ששם מדבר בענין איסורי מאכלות והתורה מזהירה , "את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו.." כדי שיצא הילד מלובן ומזורז לעבודתו ית', ואם ח"ו לא נזהרים בזה, הילד עלול חלילה לצאת עם טמטום הלב [כמו שנא' בפר' שמיני יא-מג ונטמתם בם לשון טמטום] כי הילד ניזון ממה שאמו אוכלת, ועל זה נאמר "והתקדשתם והייתם קדושים".

ובהמשך להנ"ל נא' במדרש , "אשה כי תזריע וילדה זכר", הדא הוא דכתיב תן חלק לשבעה וגם לשמונה, תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי נידה שיהי' פרוש, וגם לשמונה אלו שמונה ימי מילה, אמר, הקב"ה אם שמרת ימי נידה , אני נותן לך בן ואתה מלו לשמיני וזהו שנא' "וביום השמיני ימול בשר ערלתו .." ואמר ר"ש מפני מה ניתנה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצבים, לכן ניתנה בשמיני שגם אביו ואמו יהיו שמחים, ונרמז בזה, שהציל זכות לבנים ובנות קדושים וטהורים שומרים תורה ומצוות ושנראה , מהם שמחה ונחת , תלוי בנו ההורים כנ"ל להישמר במאכלים, ובענין טהרת המשפחה.

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" , אמרו חז"ל כל מצוה שמסרו ישראל נפשם עליה נתקיימה בידם, שמעתי מהרב ישראל לאו שליט"א בשם הסופר אלי ויזל שפגש פעם מוהל שהי' מל בזמן סטאלין, והוא מל אלפי ילדים, וכל הזמן חשש שמא יתפס ויוגלה לסיביר, ולכן תמיד הי' לו תיק מוכן עם מה שיצטרך, ולילה אחד בשתיים בלילה התדפק על דלתו קצין רוסי, והמוהל חשב שכבר נתפס.. אך הקצין אמר לו, אני יהודי מהול וזה כל יהדותי, ועכשיו נולד לי בן ואני רוצה שתמול אותו, אמר לו המוהל עכשיו לילה וצריך למול ביום, אמר לו הקצין הרוסי אבי הבן, שמכאן צריך לנסוע מאה חמישים ק"מ ועד שנגיע לביתי כבר יהיה יום.

השבת מברכין החודש, חודש ניסן,י ה"ר שנזכה בקרוב ממש לגאולה שלמה, כמאמר חז"ל בניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידין להיגאל.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך

הרב יוסף אברמשוילי הרב בית הכנסת "עץ חיים" רמלה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*