הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח'

בפרשת שמות מצינו כשהי"ת מתגלה למשה רבינו בסנה שילך ויגאל את עם ישראל, משה רבינו עונה "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" היינו בזכות מה, שהרי בני ישראל היו שקועים במ'ט שערי טומאה, ה' עונה לו "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" שבזכות שעתידים לקבל את התורה ראויים להיגאל. וזהו גם מה שה' אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" אף שבפועל עם ישראל הוציאו רכוש גדול ממצרים, כמו שכתוב: "וינצלו את מצרים" – מסבירים חז"ל שאותו רכוש גדול שה' הבטיח זה קבלת התורה. וזהו מה שכתוב בפרשתנו וחמושים עלו בני ישראל ממצרים ואמרו חז"ל חמשים חסרה ו רמז שבזכות התורה שניתנה לסוף חמשים יום מיציאתם ממצרים , זכו שנעשו להם נסים ונפלאות, כמו שכתוב בהמשך הפרשה "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" – ואין מים אלא תורה, שזכות התורה הגנה עליהם.

נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות" כמו שהגאולה הראשונה היתה בזכות התורה, כך לעתיד לבוא, כמו שמצינו במדרש, משה הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון, ולכאורה הרי משה רבינו משבט לוי ומשיח בן דוד משבט יהודה… אלא שמלך המשיח יבוא ויגאל אותנו בזכות תורתו של משה, כמו שמצינו בהפטרת שבת הגדול, זכרו תורת משה עבדי אשר ציויתי אותו על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, משמע מהפסוק כנ"ל, שע"י לימוד התורה זוכים לגאולה השלמה,

יהי רצון שנתחזק בלימוד התורה ובקיום המצוות, כמאמר המשנה במס' אבות: לא המדרש עיקר אלא המעשה, ויתקיים בכולנו "ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" ונזכה בקרוב ממש למה שמרומז בפרשה אז ישיר משה ובני ישראל כפירוש רש"י הק' "מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה" ושנזכה לשירה העשירית בביאת מלך המשיח במהרה בימינו אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך.

הרב יוסף אברמשוילי מרמלה

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*