הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'תולדות'

פרשת "תולדות"

א׳ , ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק , פי׳ רש״י הק׳ לאחר שקרא הקב״ה שמו אברהם אח״כ הוליד את יצחק , ד״א … צר הקב״ה קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם , והעידו הכל , אברהם הוליד את יצחק ,… ומפני שאי אפשר הי׳ להבחין ביניהם , שכשהיו פוגשים את אברהם אבינו חשבו שהוא יצחק וכן להיפך , לכן אאע״ה אמר לפני ה׳ הרי צריך שיהי׳ הבדל בין אב לבנו , אמר לו ה׳ ית׳ בכבוד אתה תהי׳ הראשון , שנא׳ ואברהם זקן בא בימים וה׳ ברך את אברהם בכל ,והוא הראשון שנאמרה בו זיקנה בתורה .

ועוד פי׳ … טבע העולם שאם יש לאדם קרוב משפחה מלומד או מפורסם הוא מתפאר בו ומודיע לכל שהוא קרוב משפחתו …. וכך אצל האבות , אברהם אבינו התפאר שיש לו בן צדיק , ויצחק אבינו התפאר באביו ,אני בנו של אברהם

ב׳ , ואלה תולדות יצחק … רש״י הק׳ פירש בפר׳ נח , אלה תולדות נח נח איש צדיק, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים , וכך גם מסבירים בפרשתינו , מכאן נבעו מעשיו הטובים של יצחק אבינו , שהוא תמיד זכר שהוא בנו של אברהם אבינו , ( כמ״ש במס׳ אבות , דע מאין באת , היינו תזכור מי היו אבותיך, כמ״ש בשיר השירים … צאי לך בעקבי הצאן , ללכת בדרכי האבות הקדושים , ולא כמו אלה שמתפארים הי׳ לי סבא גדול שהי׳ משכים לבית הכנסת , קם בתיקון חצות לומד משניות שומר שבת גומל חסדים וכו׳ , אומרים לאדם מה אתה בעצמך, לפחות תשתדל ללמוד ממעשיהם הטובים , כמ״ש מעשה אבות סימן לבנים )

ג׳ , ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי וכו׳ פי׳ רש״י וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם ? אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע , ולא למדה ממעשיהם , כמו שמובא במדרש על רבקה אמנו הפסוק משיר השירים .. כשושנה בין החוחים ..

ובכל זאת נשאלת השאלה , אם כולם מסביב היו רשעים גמורים , ממי למדה רבקה אמנו דרכי ה׳ ית׳ , ובמיוחד כשאליעזר בוחן אותה ע״י המים והיא ישר בלי השתאות עושה איתו חסדים , כמא׳ המדרש , אמר אליעזר ראוי׳ היא זו שתיכנס לביתו של אברהם , …. תשובה לשאלה זו שמעתי מהר׳ לאו שליט״א , שהיא למדה מדבורה שהיתה מניקתה של רבקה אמנו , היא השרישה בה את האמונה ודרכי ה׳ ית׳ ,

וע״ז נאמר במשלי (כב׳) חנוך לנער ע״פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה ( וראינו גם בפר׳ וירא אצל לוט כשבאו אליו המלאכים , אמר להם לוט.. סורו נא אל בית עבדיכם וכו׳ פי׳ רש״י ,מבית אברהם למד לחזר על האורחים , וכן נא׳ ומצות אפה ויאכלו , כפי׳ רש״י פסח הי׳ , רואים מכאן עד כמה חשוב ומועיל לאדם גירסא דינקותא, ) ד׳ , ויעתר יצחק לה׳ לנוכח אשתו וכו׳ פי׳ רש״י זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת , ויעתר לו , פי׳ רש״י לו ולא לה שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק וכו׳ ולכאורה נא׳ במס׳ תענית ( כה׳ ) שר״א בן הורקנוס התפלל על הגשמים ולא באו אבל כשהתפלל ר״ע שהי׳ מבני גרים וירדו גשמים , א״כ גם כאן לכאורה ה׳ הי׳ צריך לקבל תפילת רבקה אמנו , אלא יש לומר כמ״ש במס׳ ברכות ( י׳ ) כל התולה בזכות אחרים תולים לו בזכות עצמו , כמ״ש על משה רבינו , זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך , וה׳ ענה לו בזכותו , כמ״ש בתהלים .. ויאמר להשמידם לולי משה בחירו , … וגם כאן יצחק אבינו הי׳ כ״כ עניו שהתפלל לפני ה׳ , שיענה לו בזכות אשתו , כמ״ש לנוכח אשתו … ולכן ה׳ ענה לו בזכותו , ויעתר לו ה׳ , יה״ר שיתקבלו תפילותינו ברצון לפני ה׳ ית׳ בזכות אבותינו הקדושים ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן

הרב יוסף אברמשוילי הי"ו מרמלה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*