הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

הרב יוסף אברמשוילי בדברי תורה לפרשת 'דברים'

פרשת דברים

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל"

נא' במדרש .. עד שלא זכה משה רבינו לתורה, כתוב: לא איש דברים אנכי, כיון שזכה לתורה נא': "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל", זו היא כוחה של תורה מרפא לגוף מרפא לנפש.

בקשר לשבת זו ישנו מאמר של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל זיע"א, שבשבת חזון (חזון ל'ראי') מראים לכל אחד את המקדש השלישי, אלא שזו ראי' מרחוק.

משל למלך שתפר לבנו בגד נאה והבן לא שמר עליו. תפר לו פעם שני' ולא שמר עליו. בפעם השלישית המלך תפר לו בגד נאה אך לא הביא לו. רק הראה לו מרחוק ואמר לו אם תתנהג כראוי תקבל… כך לגבי עם ישראל, אם נהיה ראויים בעז"ה נזכה שהחזון יהיה למציאות במהרה בימינו אמן.

ראיתי בשיחות של הרבי שיובן גם הקשר של פרשת דברים לשבת חזון, שזה תמיד יוצא יחד. בפרשת דברים נפתח ספר משנה תורה שהוא שונה משאר חומשים בזה שהוא נאמר לדור שנכנס לארץ, וההבדל בין דור המדבר לדור שנכנס לארץ הוא בזה שדור המדבר היו דור דעה, והיה להם ראייה באלוקות (ראייה של דבר מסוים שאדם רואה במו עיניו נקלט יותר, כמו שכתוב: "אתה הָראת לדעת כי ה' הוא האלוקים") משא"כ דור שנכנסו לארץ הראייה באלוקות חסרה אצלם, אך היה להם שמיעה, כמו שכתוב: "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים", ולכן משה רבינו חיזק את אותו דור שיתחזקו בשמירת התורה והמצוות. ואף שלכאורה דור שנכנסו לארץ היו בדרגה פחותה מדור המדבר, בכל זאת הם זכו להיכנס לארץ… ובהמשך נבנה המקדש.

נמצא שתוכן של פרשת דברים יש בו שני עניינים, מצד אחד ירידה בדרגה של הדור ומצד שני עלי' שהם זכו לכניסה לארץ ולבניין המקדש, ואותו הדבר התוכן של שבת חזון שמצד אחד חל בתשעת ימי החורבן, ומצד שני חזון – שמראים לנו את המקדש השלישי שיהי' נעלה מקודמיו.

יהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו בביאת מלך המשיח אמן.

שבת שלום ומבורך

הרב יוסף אברמשוילי הי"ו – רמלה.

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*