הרב אליהו מירלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

הרב אליהו מירלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה
"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד"
בפרשתנו מובא הציווי לקחת שמן זית זך כתית כדי להעלות בו נר תמיד.

הראשון שזכה להדליק את הנרות במשכן היה אהרון הכהן וחלקו היה גדול אף מחלק הנשיאים כמובא ברש"י פרשת בהעלותך 'שמפני מה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אלא לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא השתתף עמהם בחנוכת המזבח לא הוא ולא בני שבטו, אמר לו הקב"ה תנוח דעתך, חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות'.
והרמב"ן מקשה מפני מה פייסו ונחמו הקב"ה בהדלקת המנורה ולא בעבודת אחרות שעשה בבית המקדש, מדוע לא נחמו למשל בהקטרת הקטורת? בהקרבת הקרבנות ומנחת חביתין ובעבודת יום הכיפורים שאינה כשרה אלא בו?הזכות להיכנס לפני ולפנים לקודש הקדשים? ובזה שהוא וכל בני שבטו קדושי ה' עומדים בהיכלו לשרתו ולברך בשמו?ומה העניין דווקא בהדלקת המנורה? מבאר הרמב"ן על פי דברי המדרש 'אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לאהרון 'אל תתיירא לגדולה מזו אתה מוכן הקרבנות, כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו'.
וצריך להבין והרי כשחרב בית המקדש בטלה גם הדלקת המנורה ואם כן מצווה זו לא תהא קיימת לעד? אז במה פייסו הקב"ה לאהרון? אלא מסביר הרמב"ן שהקב"ה נחמו בהדלקת נרות חנוכה שרמז הקב"ה לאהרון, שתגיע לידי בני בניו הכהנים החשמונאים זכות גדולה שעל ידם יהא רווח והצלה ותשועה גדולה לכלל ישראל שיגברו על היוונים ולאחמ"כ יכנסו לבית המקדש וימצאו פך אחד של שמן וייטיבו את הנרות וזכר לזה נתקנה מצוות הדלקת נרות חנוכה ומצווה זו תהא נוהגת לעולם ובזה נתפייס אהרון.

ר' ראובן קרלשטיין זצ"ל מביא בספרו 'יחי ראובן' הסבר נוסף מדוע נתפייס אהרון דווקא בהדלקת המנורה? מכיון שהמנורה רומזת לתורה שנאמר 'כי נר מצווה ותורה אור' וכמאמר חז"ל הרוצה להחכים (בחכמת התורה) ידרים, והסימן מנורה בדרום (שהמנורה היתה עומדת בצד דרום בבית המקדש והמנורה רומזת לחכמה,). שהיא חכמת התורה. [בבא בתרא כה:]
ורמז לדבר שהרי במנורה היו שבעה קנים ואומר הפס' 'וששה קנים יוצאים מצידיה שלושה קני מנורה מצידה האחד ושלושה קני מנורה מצידה השני', ששת הקנים רומזים לששת 'סדרי משנה' והם סובבים את הקנה השביעי שהוא באמצעם והוא רומז לתורה שבכתב דהיינו שהתורה שבעל פה מסבירה מבארת ומפרשת את התורה שבכתב וכן אומר הפס' 'ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה' וארבעת הגביעים הם כנגד ד' חלקי התורה: פשט, רמז, דרש, סוד. והתורה תתקיים לעולם והיא היא קיום העולם שנאמר 'לולי בריתי (התורה הקדושה) יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי', ואלמלי תורה לא נתקיימו שמים וארץ.

ולפי זה מובן מפני מה פייס הקב"ה לאהרון דווקא במצווה זו, מכיוון שאור התורה מאיר לעולם משא"כ במצוות האחרות שקיימות רק בזמן שביהמ"ק קיים.
ולפי זה מבוארים בצורה נפלאה דברי בעל הטורים שמביא על הפס' 'שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד' אם נחלק את המילה 'כתית' לשניים 'כתית למאור'- כת – ית 'כת' בגימטריא 420 ו- 'ית' בגימטריא 410 וזה רומז לשני בתי מקדשות. בית ראשון שעמד על תילו 410 שנה ובית שני 420 שנה כמנין 'כתית למאור' שהמנורה דלקה בבית המקדש 830 שנה עד כאן דברי בעל הטורים ולפי דברינו מבואר בצורה נפלאה המשך הפס' להעלות נר תמיד, אבל אור התורה מאיר לעד, שהתורה מעלה ומרוממת את האדם ואורה יאיר לנו עד סוף כל הדורות.

'והחי יתן אל לבו' הקב"ה נתן לאדם 24 שעות ביממה האם לא 'מגיע' להקב"ה לפחות חצי שעה ביום מה יאמר האדם אחרי 120 אני נורא מצטער הקב"ה לא היה לי זמן בשבילך… הייתי מאוד עסוק… אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה.

נשים תמיד מול עינינו את מאמר המשנה 'ותלמוד תורה כנגד כולם'. שקולה תורה כנגד כל המצוות ויהי רצון שנתחזק יותר בלימוד התורה ובשמירת המצוות וזכות התורה תעמוד לנו וכל ישראל אמן.
לע" נמרת סבתי שרה נזי בת גבריאל ואסתר אשת יעקב
הרב אליהו מירילאשוילי הי"ו מלוד

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*