הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת 'בהר בחוקותי'
'אם בחקתי תלכו'.. ואת מצוותי תשמורו.. ועשיתם אותם וגו'
בכדי להבין את משמעות הפסוק צריכים אנו לבא בדקדוק המילים. א- מה פי' 'בחוקתי' הלא אין הכוונה למצוות שהרי אומר 'ומצוותי תשמורו' (רש"י). ב- פי' אומרו, 'תלכו' (ולא אמרה התורה תשמרו תקיימו תעשו וכו'). ג- 'ועשיתם אותם' שמה צריכה התורה לכפול בלשונות שמשמעות כולם לכאורה קיום של מצוות.
'ראשית חכמה' נפתח בדברי הקדמונים 'רש"י הקדוש' מבאר כאן בפרשה על השאלה א'. 'הא מה אני מקיים 'אם בחקתי תלכו' שתהיו עמלים בתורה עכ"ל. ועדיין צריכים אנו לבאר דבריו הלא חלק ממצוות התורה כלול גם לימוד התורה וזה נכלל 'במצוותי תשמורו' ועוד קשה א"כ מדוע לא פרשה לנו התורה בלשון מפורשת אם בתורתי למדו וכן הקושיות ב'- וג' לעיל?
מפורסמים דברי האורח חיים הקדוש כאן בפירושיו הרבים (וסימוך ודברת בם) נרחיב ונבאר לפי דרכו בפי' הרביעי שם הביא דברי הרמב"ם (הלכות דעות פ"ג) צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את ה' ברוך הוא בלבד' וכו'. ומפרט הרמב"ם פרטים בדבר ומסיים בזה הלשון 'ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים והוא שאמר שלמה בחכמתו: "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" עכ"ל. ועדיין לכאורה מדברי הרמב"ם איני יודע איך יגיע האדם למדה זו שבכל מעשיו ופעולותיו יכוין לשם שמים, בזה מוסיף 'האו"ח הקדוש' פירושו 'אם בחקתי תלכו' כמו שביארו חז"ל בחקתי – שתהיו עמלים בתורה, אז מצוותי תשמורו, היינו שהם תמיד יהיו מוכנים ומזומנים לעשות רצון ה', ועשיתם אותם – לשמו יתברך, ע"י עסק התורה אדם נקשר לקב"ה ממילא בכל דרכיו והנהגותיו יהיו למען שמו. ובאמת דורשי רשומות נתנו רמז בפר' 'האזינו' בפסוק: ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' וגו' מי שה' ב ד ד ר"ת ב'כל ד'רכיך ד'עהו בכל הנהגותיו חושב על שמו יתברך 'ואין עמו אל נכר' יעשה ויקיים מצוות בשלמות ללא סטיה של עבירה וכו'.
ובזה אפשר לבאר את דברי נעים זמירות ישראל ע"ה בפרק א' דתהילים: 'והיה כעץ שתול על פלגי מים' וגו' מי ששתול כעץ היינו מחובר לפלג מים זהו עסק התורה יזכה שפריו יתן בעתו, לא רק הפרי יהיה מושלם אלו המצוות אלא בעתו ובזמנו מה טוב הוא 'ועלהו לא יבול' לכאורה לא מצינו במשל היינו שבעץ דרכו שהעלים במשך הזמן נובלים ונושרים אז מה כוונת דוד המלך ע"ה 'ועלהו לא יבול' אלא דבר זה הצדיק יותר מן העץ, שהנמשל לעלים אלו הם דברי החולין של התלמיד חכם, שכל דרכיו נעשים למען שמו יתברך, ולכן לא כך שהם נצרכים לאדם בעוה"ז כדי לקיים רצונו אלא מלווים אותו גם לעוה"ב יחד עם התורה והמצוות ומקבל עליהם שכר כיון שכון אותם לעשות בהם רצון ה' וזהו 'ועלהו לא יבול' 'וכל אשר יעשה יצליח' מי שבכל דרכיו דעהו ממילא, ו'אין עמו אל נכר' שלא קילקל מעשיו כי בכל עושה למענו ודאי יצליח.
כמה יפים תקנת חז"ל שתקנו לקרוא פרשה זו בעתו ובזמנו של ימי 'ספירת העומר' ימים ספורים לקראת 'מתן תורה' לדעת בדרך אשר ילך בו וכל אשר יעשה יצליח ע"י עסק התורה, שירגיל אדם עצמו להיות מחובר אל החיים אל תורתינו הקדושה 'אם בחקתי תלכו' ממילא יזכה 'ואת מצוותי תשמרו' 'ועשיתם אותם' ללא פניות ושום קיקלול כי 'כל אשר יעשה יצליח'.
וקודם צאתי את הקודש חפץ לבי לברך את בני יניק וחכים שמעון נ"י שנכנס לעול תורה ומצוות שיקויים בו הפסוק 'והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו.. ועלהו לא יבול.. וכל אשר יעשה יצליח' מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ובכל מילי דמיטב אמן.
ולכם עדה קדושה אברך שנזכה כולנו יחד להכין את עצמנו במעלות התורה והיראה באחדות כמו שאמרו 'ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד' ובזכות זה נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו 'ומלא הארץ דעה' ונשמח באור פני מלך מלכי המלכים הקב"ה אמן כן יהיה רצון.
בברכת התורה ועמליה.
הרב יעקב טטרוא הי"ו באר יעקב תובב"א

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*