ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

ח' אהרון מור בדברי תורה לפרשת 'אחרי מות קדושים'

פרשת "אחרי מות קדושים"

בשבת זו אנו קוראים שתי פרשיות "אחרי מות וקדושים" ובשבת שלאחר מכן נקרא את פרשת "אמור" ידועים ההסבר על חיבור שלוש הפרשיות האלה: "אחרי מות" "קדושים" "אמור", כלומר לאחר מות האדם אנו מצווים לדבר עליו רק טוב, רק את הדברים החיוביים שעשה, או סימל האדם שהלך לעולמו. מזה נלמד קל וחומר, שאומר שבחייו של האדם צריך לדבר עליו רק טוב כמאמר רבותינו: הרואה בחבירו חטא – יבדוק .. יבדוק את עצמו אולי הוא חוטא בדברים אלו, כלומר אם בחייו צריך לדבר על חבירו טוב שהחבר יכול עדיין להגיב על דבריך על אחת כמה וכמה לאחר מותו.
בהקשר לדברים אלה בפרק ג' באבות שאנו קוראים השבת פותח במילים: "עקביא בן מהלהל אומר: הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה: דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".

שמעתי פעם מחכם רפאל זצ"ל פירוש יפה: "דע מאין באת" כלומר תדע מי ילד אותך, מי הם ההורים שלך, כלומר: כאשר אתה מתנהל כל יום ויום, עושה מעשים, אומר דברים, שים לב שלא לבייש את הוריך הטובים, תסתכל מי ילד אותך ומי הביא אותך לעולם הזה, כמובן גם בעזרת הקב"ה, כאשר תסתכל קודם כל למעלה כלפי הקב"ה ולאחר מכן כלפי מטה להורים שילדו אותך, אזי יהיה לך קשה יותר לעשות עבירות וחטאים. אבל כמובן, יש להזכיר את המשך התשובה של התנא עקיבא בן מהללאל אומר: מאין באת מטיפה סרוחה, בן אדם אל תתגאה על אף אחד, אל תחשוב שאתה טוב יותר מהאחר, באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה, כלומר אתה חוזר לאדמה אשר ממנה באת ושם יש גם רימה ותולעים אשר אוכלים את בשר האדם.

אבל הכי חשוב, לפני מי אתה עתיד לתת דין – לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שאין לפניו לא משוא פנים ולא מיקח שוחד. לכן, לפני כל מעשה ולפני כל דיבור, צריך לשים לפנינו מידע זה. וכאן המקום להזכיר כאשר אנו באים לבית הכנסת, אנו משתחווים ואומרים: "ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשיך", אנו צריכים להיות בפחד שאנו באים לביתו של הקב"ה, ובבית של מישהו אחר אנו צריכים לתת כבוד לבעל הבית, אנו לא נתנהג בצורה לא יפה ולא מכובדת, בבית שבו אנו מתארחים, לכן צריכים לשים לב שלא לדבר בין אחד לשני, שלא לדבר במכשיר טלפון [כמובן ביום חול] בתוך בית הכנסת ועל אחת כמה וכמה בזמן התפילה, אנו צריכים לכבד את בית מקדשינו, וכל מקום ומקום שבו אנו מתפללים ומקדשים את שמו של הקב"ה, מכיוון שאנו קוראים את הפסוק בפרקי אבות בפרק זה: "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". שהקב"ה יברך אותנו בשבת מבורכת, שבת של שלום, שבת של רפואה ואריכות ימים, אמן.
ר' אהרון מור הי"ו

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*