הרב יעקב טטרוא

Back to homepage
הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות 'עמו אנוכי בצרה אחלצהו ואכבדהו' (תהילים צא-טו) "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה.. את יעקב איש וביתו באו" בכדי להבין את הפסוק הזה נצטרך לשאול כמה שאלות א-

הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת 'צו' 'לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה מאשי' (צו ו-י) 'כל מנחה אשר תקריבו לה' לא תאפה חמץ' (ויקרא ב-יא) ידועים דברי 'השל"ה הקדוש' שסדר פרשיות השבוע כפי שנתבונן

הרב יעקב טטרוא נצבים וילך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא דברי תורה לפרשת 'נצבים וילך'

פרשת 'נצבים וילך' 'אתם נצבים היום כולכם' וגו' סוף השנה קרב ובא ובו מסתכמים א- מעשי כל איש ואיש (לטוב ולרע) ב- וכן כל המקרים והגזירות שבאו עלינו (לטוב ולרע)

הרב יעקב טטרוא נשא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת 'נשא' בכל שנה קוראים אנו בפר' 'במדבר' קודם מתן תורה 'חג השבועות' ובשנה זו שהיא מעוברת קוראים אנו בפר' 'נשא' קודם החג וצריכים למצוא את הקשר בין הפרשה לחג

הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת... צו

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'צו'

פרשת 'צו' 'זכור' זכור "תמחה את זכר עמלק" וגו' "לא תשכח" אע"פ שמצות עשה לקרוא בפרשת זכור היא כל השנה כולה תקנו לנו חז"ל לקוראה סמוך לפורים. בפשיטות הקשר בגלל

הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת 'שמות' "ויקום מלך חדש" וגו' "אשר לא ידע את יוסף" וגו' שואל הכלי יקר לשון קימה לא מצינו במלך, היה צריך לאמר "וימלוך מלך חדש" וכו' (ועוד איך לא

הרב יעקב טטרוא לך לך פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'לך לך'

פרשת 'לך לך' 'לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך' וגו' 'ואעשך לגוי גדול' וגו', היה צריך לומר 'לך מארצך' וכו' מהי 'לך לך' ועוד, סידר הכתוב מארצך וממולדתך ומבית אביך

בהר בחוקותי הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בהר בחוקותי'

פרשת 'בהר בחוקותי' 'אם בחקתי תלכו'.. ואת מצוותי תשמורו.. ועשיתם אותם וגו' בכדי להבין את משמעות הפסוק צריכים אנו לבא בדקדוק המילים. א- מה פי' 'בחוקתי' הלא אין הכוונה למצוות

בשלח הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'בשלח'

פרשת 'בשלח' פרשת שירה אז ישיר משה ובני ישראל וגו'. כל מפרשי התורה שואלין ודורשין: א- מה היה צורך במילה 'אז' היה צריך לכתוב 'וישר משה ובנ"י' ב- מדוע התורה

האזינו הרב יעקב טטרוא פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב טטרוא בדברי תורה לפרשת 'האזינו'

פרשת 'האזינו' בשלהי פר' וילך (לא-יט) נא' ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' וגו' אחד הביאורים שבארו חז"ל מובא ברש"י הקדוש 'את השירה הזאת' – 'האזינו השמים' עד 'וכפר אדמתו