הרב אליהו מירילאשוילי

Back to homepage
במדבר הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירלאשולי בדברי תורה לפרשת 'בדמבר'

פרשת במדבר "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" וכו'. שואל הבן איש חי הקדוש יש להבין מדוע נכתבה בפס' המילה 'כל' והרי ניתן היה לכתוב 'שאו את ראש עדת

במדבר הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... שבועות

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'במדבר' 'שבועות'

פרשת במדבר ושבועות עומדים אנו בפתחו של חג השבועות היום שבו בחר ה' בנו מכל העמים והעניק לנו ברחמיו וברוב חסדיו, את התורה הקדושה חמדה גנוזה שנבראה תתקע"ד דורות קודם

הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה 'ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע' פירש רבינו האלשייך זצ"ל שמעיל האפוד

הרב אליהו מירילאשוילי מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשולי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" בפרשת השבוע אנו קוראים על יציאתו של יוסף הצדיק מבית האסורים ע"י פתרון חלומו של פרעה. ולאחר פתרון

הרב אליהו מירילאשוילי כיפור פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לשבת 'כיפור'

שבת כיפור 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטותאיכם לפני ה' תטהרו' ימי הרחמים והסליחות מתחלקים לכמה חלקים: א- מר"ח אלול ועד ר"ה.ב- מר"ה עד יוהכ"פ והיום הנעלה

הרב אליהו מירילאשוילי מטות מסעי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'מטות מסעי'

פרשת מטות מסעי 'לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה' בפרשתנו מובא האיסור שלא לחלל את הדיבור, לנדור ולא לקיים! אלא הכלל צריך להיות "ככל היוצא מפיו יעשה" אם התחייבת,

הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב אליהו מירלאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" בפרשתנו מובא הציווי לקחת שמן זית זך כתית כדי להעלות בו נר תמיד.

הרב אליהו מירילאשוילי ואתחנן פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן 'ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור' אומר המדרש תנחומא הרבה שמות יש לה לתפילה והם: תפילה, תחינה, צעקה , זעקה, שוועה, רננה, פגיעה, נפילה, עמידה, ולמה לא התפלל

בהעלותך הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהעלותך'

פרשת בהעלותך 'ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח' (יב-א) בפרשתינו אנו קוראים אודות דבריהם של מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, וסופו של

הרב אליהו מירילאשוילי ויקרא ויקרא פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא 'ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר' מי שיתבונן יבחין שהאות א' במילה ויקרא קטנה יותר משאר האותיות ומבאר בעל הטורים מפני מה האות א' זעירה