הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ואתחנן'

פרשת ואתחנן

'ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמור'

אומר המדרש תנחומא הרבה שמות יש לה לתפילה והם: תפילה, תחינה, צעקה , זעקה, שוועה, רננה, פגיעה, נפילה, עמידה, ולמה לא התפלל משה בלשון אחרת אלא דווקא בלשון זו של תחינה שנאמר 'ואתחנן'? אלא בשעה שעמד משה ואמר לפני הקב"ה 'הראיני נא את כבודך' ביקש משה לדעת באיזו מידה מנהיג בה הקב"ה את עולמו שנאמר 'הודיעני נא את דרכיך', אמר לו הקב"ה 'וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם' כלומר אינני חייב לשום ברייה כלום וכל מה שאני נותן להם חינם אני נותן להם, לכך נאמר 'וחנותי' ולכן תפס משה דווקא לשון תחינה. אמר לו משה, אם כך עשה עמי חסד ותן לי מתנת חינם לכך נאמר 'ואתחנן', ואמרו חז"ל שלש תפילות נוראות נאמרו – א. תפילה למשה, ב. תפילה לדוד, ג. תפילה לעני, ותפילה לעני היא הגדולה מכולם ומדוע? מפני שהיא תפילה הנאמרת מתוך שברון לב ומתוך הכנעה אמיתית, והכרה במיעוט ערכו וזו היא התפילה המעולה והמשובחת ביותר.

 

ומכאן למדים אנו שאל לו לאדם להתייאש ולא לשוב ולהתחנן לה' פעם ועוד פעם מכיוון שעדיין יש תקווה, ואם איננו ראויים שיתקבלו תפילותינו מפני שזכויותינו מועטות,עדיין תפילותינו נשמעות בעבור שברצון האל הטוב להיטיב לבריותיו ולהעניק להם שפע מהאוצר הגדול שנקרא 'אוצר מתנת חינם' שממנו רצה משה ליהנות ולהיכנס לא"י.

 

ומספרים על הח"ח שאחר שנפטר בנו הצעיר ר' אברהם ל"ע. סיפר לבנו הגדול הגאון ר' לייב, באחד מימי השבעה שבאותה שעה שבנו ר' אברהם היה שוכב על ערש דווי מוטל בין חיים למוות הוא היה בוורשה עסוק בהדפסת חיבורו הגדול 'משנה ברורה' ובאותו זמן שהגיעו השליחים לבשר לו את הבשורה המרה על אודות מצבו הבריאותי של בנו היה עסוק בסידור סימן שיא' בהלכות שבת שבו נידון עניין 'טלטול המת', ואמר הח"ח שמיד ששמע כך ארז את מטלטליו ונחפז לנסוע לביתו, אך מעשה שטן הצליח והוא פספס את הרכבת המהירה ונאלץ לנסוע ברכבת איטית ומאספת. ואמר הח"ח"מן השמים עכבוני "וייתכן שאלמלי הייתי מוצאו בשובי לביתי שעודנו חי הייתי מתפלל ומזכיר את מעט הזכויות שישנן בידי והייתה מועילה תפילתי ולא היו משיבים פני ריקם ומשאירים אותו בחיים אכן 'אל דעות ה' ולו נתכנו עלילות". עכ"ל.

 

למדים אנו כמה צריך האדם להאמין בכל לבו שתפילתו תתקבל ותישא פירות, שהרי בורא העולם רוצה להרעיף עלינו רוב טובה גם בעבור מעוט הזכויות שיש בידינו. שהרי למי מאתנו אין באמתחתו מעשים של גמילות חסדים, צדקה, כבוד אב ואם, לימוד תורה,מעשים של קדוש ה' וכהנה וכהנה, ובעיקר אמונה ואהבת ה' עצומה שיוקדת ומפעמת בכל אחד מאתנו. ורצון עז להתחזק יותר (גם אם לא כ"כ מצליחים…) וכמאמר רש"י (דברים א-ו) על הפסוק 'רב לכם שבת' אמר משה לישראל הרבה שכר וגדולה מגיע לכם על ישבתכם פה בני חם, משכן, מנורה, כלי המשכן קיבלתם על ידי תורה מיניתם סנהדרין, ושרי אלפים ומאות וכו' משמע שעל כל מעשה מגיע שכר לעמ"י וא"כ יש תקווה, להתפלל ולא להרפות.

 

אנו עומדים בשבת זו שהיא הראשונה משבע שבתות של נחמה. צריכים להתפלל ולזעוק ולהתחנן לה' שיבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו ואל לו לאדם לחשוב שתפילתו אינה נשמעת שהרי נאמר שומע תפילת כל פה ואפילו שאינו הגון וכן אומר המכילתא פרשת משפטים לא יאמר אדם איני כדאי להתפלל על בית המקדש ועל ישראל. לכך נאמר שמוע אשמע צעקתו. צעקת כל אדם ואדם שהינו ראוי להתפלל על בנין בית המקדש.

 

ונסיים בדברי המדרש 'על נהרות בבל שם ישבנ וגם בכינו', כל הדרך מירושלים לבבל לא נתן נבוזראדן ימ"ש מנוחה לישראל כציווי נבוכדנצאר, כדי שלא יתפללו ישראל ויבטל הקב"ה מעליהם את גזרת הגלות, וכשהגיעו לנהרות בבל והתרחקו מספיק מא"י אז נתנה לגולים מנוחה ובאותה שעה ירמיהו נפרד מעמ"י בדרכו חזרה לא"י לשארית הפליטה, וכשראו אותו ישראל שהוא עוזבם לאנחות געו כולם בבכייה עצומה ואמרו לו נביאנו, ראשנו, כך מניח אתה אותנו והולך לך מה יהא עלינו? וזעקותיהם הבקיעו שמים וארץ, אמר להם ירמיהו מעיד אני עלי שמים וארץ אילו בכיתם בכייה אחת כזו כשעוד הייתם בירושלים לא היינו גולים מארצנו ולא היה חרב בית מקדשנו.

וכמו שמובא בגמ' תענית (כח: ) מעשה בר"א  בן הורקנוס שגזר י"ג תעניות על הצבור כדי שירדו גשמים ולא ירדו. בסוף התענית הי"ג כשהצבור החלו להתקדם לכיוון היציאה מביהכ"נ לאחר תפילת ערבית צעק ר"א 'האם תקנתנם קברים לעצמכם'? אם לא יורדים גשמים אנו נגווע ברעב! שמעו זאת העם ומיד געו כולם בבכייה ומיד החלו גשמים.

 

למדים אנו 'לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה' ונתחזק יותר בתפילה ואז יהיה 'היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים. השתא בעגלא ובזמן קריב אמן.

 

הרב אליהו מירילאשוילי הי"ו מלוד

 

 

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*