Archive

Back to homepage
הרב מיכאל מירון פרשת שבוע מאת... שמות

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות חשיבות המשפחה היהודית: בפרשתנו מספרת התורה על גידול האוכלוסין המבורך אותו עברו עם ישראל. כך שכל אישה ילדה שישה בכרס אחת, ויש דעות שמס' הילדים הגיע אף להרבה

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ שמות

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'שמות'

פרשת שמות כאשר יצא משה לדרך ממדיין למצרים, על-פי ציווי ה', לקח את אשתו ובניו "וַיַּרְכִּבֵם עַל הַחֲמֹר". לכאורה אין כאן דבר מיוחד הזקוק לפירוש, אולם רש"י, שעניינו לפרש את

הרב אלירן מושיאשוילי פרשת שבוע מאת... שמות שמות

הרב אלירן מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שמות'

פרשת שמות בפרשתנו מבטיח הקב"ה למשה שכאשר יצאו בני ישראל ממצרים הם יבקשו בהשאלה מהמצרים כסף וזהב וכלים נאים והמצרים יסכימו בשמחה לתת להם את מבוקשם כלשון הפסוק: 'ונתתי את

ויחי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי המילים האחרונות של פרשת ויחי, החותמות את ספר בראשית, קשורות במהותן הפנימית עם המילים הראשונות של פרשת בראשית, הפותחות את הספר, בבחינת "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן". סוף

הרב יוסף מודזגברשווילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב יוסף מודזגברישווילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו" (מט-לג) אמרו חז"ל במסכת תענית (ה:) א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת, אמר ליה רב

הרב מאיר מושיאשוילי ויחי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויחי'

פרשת ויחי "וַיֹּאמֶר הִשָּׁבְעָה לִי וַיִּשָּׁבַע לוֹ, וַיִּשְׁתַּחוּ יִשְׂרָאֵל עַל רֹאשׁ הַמִּטָּה". (בראשית מז, לא). מדוע השתחווה יעקב אבינו? בפסוק זה אנו רואים, שלאחר שנשבע יוסף לאביו לקברו בארץ ישראל,

ויגש פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש בפרשת ויגש נסגר המעגל שהחל בחלומותיו של יוסף – החלומות שחלם התגשמו במלואם. תחילה ירדו אֶחיו למצרים והשתחוו לו, ולאחר ירידתם של יעקב ובניו למצרים השתחוו לו גם

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויגש פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויגש'

פרשת ויגש כתוב בפרשה "וְאֶת יְהוּדָה שָׁלַח לְפָנָיו אֶל יוֹסֵף לְהוֹרֹת לְפָנָיו גּשְׁנָה" אומר על כך רש"י בשם המדרש 'לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה', מכאן אנחנו רואים שכאשר

מקץ פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ האור הוא המוטיב המרכזי של חנוכה. התכונה הבולטת באור היא התפשטותו במרחב. אין צורך באור גדול דווקא, כדוגמת מדורה או אבוקה, אלא גם אור קטן משפיע על סביבתו,

הרב אליהו מירילאשוילי מקץ פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירילאשולי בדברי תורה לפרשת 'מקץ'

פרשת מקץ "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" בפרשת השבוע אנו קוראים על יציאתו של יוסף הצדיק מבית האסורים ע"י פתרון חלומו של פרעה. ולאחר פתרון