Archive

Back to homepage
הרב אילן שמילה פינחס פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'פנחס'

פרשת פנחס ״פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בנ״י…״ מדוע ייחסו הכתוב, מפרש רש׳׳י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי נשא פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'נשא'

פרשת נשא בפרשת נשא מתבאר דין הסוטה: כשאיש מקנא לאשתו ומזהירה 'אל תסתרי עם איש פלוני' והיא איננה שומעת בקולו גם אם לא חטאה עם איש פלוני הרי רק משום

במדבר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג-השבועות, והיא בבחינת הכנה לקראתו. בפרשה זו מדובר על מפקד בני-ישראל, ועל שם זה נקרא ספר במדבר כולו – "חומש הפקודים". יש ספירה

בחוקותי הרב יעקב בטוניאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי תחילתו של פרשת בחוקותי מעידה על כך שהאדם יכול להשיג מבחינה גשמית ורוחנית הכל אם רק ילך על פי חוקי התורה והמצווה כפי שציווה הקב"ה. "אם בחוקותי תלכו

בחוקותי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי בפרשתנו התורה מבטיחה "וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ". מפרש רש"י: "שמא תאמרו, הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין כלום! תלמוד לומר אחר כל זאת 'ונתתי שלום בארץ'. מכאן

במדבר הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב אליהו מירלאשולי בדברי תורה לפרשת 'בדמבר'

פרשת במדבר "שאו את ראש כל עדת בני ישראל" וכו'. שואל הבן איש חי הקדוש יש להבין מדוע נכתבה בפס' המילה 'כל' והרי ניתן היה לכתוב 'שאו את ראש עדת

במדבר הרב מאיר מושיאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב מאיר מושיאשולי בדברי תורה לפרשת 'במדבר'

פרשת במדבר הרב חיד"א זצוק"ל כתב (בספרו "נחל קדומים) פירוש נפלא, ואלו הם דבריו: הנה הפרשה הקודמת (המסיימת את ספר ויקרא) מסיימת בפסוק "אלה המצות אשר ציוה ה' את משה

בהר פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'בהר'

פרשת בהר שולחן שבת בהר התורה מצווה שבשנת היובל יחזרו הקרקעות לבעליהן הראשונים וכל העבדים ישוחררו. שחרור העבדים נאמר בפסוק (כה,י): "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה". רש"י מפרש: "לעבדים, בין

התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי פרשת שבוע מאת... שלח לך

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'שלח'

פרשת שלח כתוב בפרשה: 'ויקרא משה להושע בן נון יהושוע' נאמר בגמרא (סוטה לד:) שמשה רבינו התפלל ואמר "יה יושיעך מעצת מרגלים". על כך אומר הרבי מליובאוויטש שצריך להבין מאחר

בהר הרב הרצל קוסאשוילי פרשת שבוע מאת...

הרב הרצל קוסאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בהר'

פרשת בהר שמיטה=אמונה, יובל=גאולה! פרשתנו 'בהר', חותמת את ספר ויקרא, השלישי מבין חמשת הספרים של התורה. למעשה, רוב הספר עסק תורת קורבנות, נגעים ודרכי ההיטהרות של האדם ממצבים פיזיים ורוחניים