הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

הרב יעקב בטוניאשוילי בדברי תורה לפרשת 'בחוקותי'

פרשת בחוקותי

תחילתו של פרשת בחוקותי מעידה על כך שהאדם יכול להשיג מבחינה גשמית ורוחנית הכל אם רק ילך על פי חוקי התורה והמצווה כפי שציווה הקב"ה.
"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו "וכו', מכאן אנו למדים עד כמה חפץ הקב"ה להיטיב עם עם ישראל ולתת להם מכל הטוב שברא בעולמו אבל כדי לזכות ולקבל מהשפע שהקב"ה רוצה לתת ישנו תנאי אחד בסיסי והוא "אם בחוקותי תלכו ונתתי" כדי לקבל צריך להכין כלי קיבול משפע הברכה שהקב"ה נותן, וגם רש"י מסביר על הפסוק – שתהיו עמלים בתורה, אם כן זהו היסוד לקבל את הברכות כפי שמופיע בתורה ללכת ע"פ חוקי התורה לשמור את מצוות ה', כפי שאנו רואים זאת ביום יום שכמו שאבא רוצה לתת לבנו כול טוב אבל האבא אומר לילד שישנו תנאי אחד כדי שתקבל את הטוב הזה והוא להתנהג יפה ולהישמע לאבא ואמא ואז הוא יכול לקבל את מה שהובטח לו. ההורים אינם מעוניינים להעניש את הילד, הם לא רוצים ברעתו אלא בטובתו גם שיתרגל לכך שאפשר לקבל רק בתנאי שמקיימים את מה שמבקשים מהילד. כך גם הקב"ה רוצה לתת לבניו, אבל הקב"ה רוצה שעם ישראל יעשו את אשר מצווה אותם לשמור תורה ומצוות גמילות חסדים האחד עם חברו, לתת צדקה בבחינת איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, שמירת השבת והמועדים ועוד כהנה וכהנה, כאשר אנו נקפיד על כך כמובן שהקב"ה יתן שפע וברכה כי זהו גם רצונו של בורא העולם להיטיב עם עם ישראל.
מסופר על אברך אחד שלמד בישיבת ראדין אצל החפץ חיים. יום אחד הגיע האברך הזה אצל החפץ חיים והוא כולו במרה שחורה ובשברון לב, שאל אותו החפץ חיים, מדוע אתה שפוף ובשברון לב כזה? ענה לו האברך שב"ה הוא זכה לאישה בת טובים מבית טוב וחותנו עשיר מאד כך שהוא יכול לשבת וללמוד תורה משום שאין לו דאגת פרנסה, אם כך, מדוע אתה נמצא במרה שחורה? ענה לו האברך שכל מה שהוא לומד הוא לא מצליח להבין כלום והוא לא רואה ברכה בלימוד, דהיינו שיבין את מה שהוא לומד, ענה לו החפץ חיים הרי דאגת פרנסה אין לך אם כן שב ותלמד ותמשיך בלימוד התורה ובעמלה של תורה כי זהו הציווי של הקב"ה מאיתנו לעמול בלימוד התורה ולא להיות גאוני עולם (אשרי מי שזוכה לכך) אבל הקב"ה מצווה אותנו ללמוד תורה לשם לימוד תורה גם אם לא הבנת את הנלמד לעומקם של דברים, עצם הלימוד זהו רצונו של הקב"ה שאנו נעשה את מה שמצווה אותנו הקב"ה מתוך ידיעה שזהו רצונו של הקב"ה ולא שנלמד תורה או נקיים מצוות כדי שיטפחו לנו על השכם, אלא כי זהו רצון ה' יתברך.
ויעזור לנו ה' שנזכה באמת לקיים את חוקותיו ומצוותיו של הקב"ה בגלל שזהו רצונו אמן.
זכות התנא הקדוש רשב"י יגן בעד כל עם ישראל אמן. שבת שלום.
הרב יעקב בטוניאשוילי הי"ו מלוד
לע"נ: נזי בת בנימין ויוכבד אשת יצחק בטוניאשוילי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*