Archive

Back to homepage
התמ' סימון יוסף ג'אנשוילי ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

התמ' סימון יוסף ג'אנאשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי נדבות למשכן בפרשתינו מספרת התורה כיצד הביאו כל ישראל, אנשים נשים וטף נדבות למשכן. בנדבת מחצית השקל היו הגבלות: בסכום הנדבה – היה צריך להביא מחצית השקל

הרב אילן שמילה ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי ״אלה פקודי המשכן משכן העדות״ כמה שנים עמד המשכן? הפתרון מפס׳ בנביא בספר מלכים: ״ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה״ בצאת בנ״י מארץ מצרים… ״משכן״ – הוי

ויקהל פקודי פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'ויקהל פקודי'

פרשת ויקהל פקודי כשהתורה מסכמת את תרומות המשכן היא מתארת את התורמים במילים "וְכֹל אֲשֶׁר נָדְבָה רוּחוֹ אֹתוֹ". הרמב"ם משתמש בביטוי הזה בבואו להגדיר את מי שמוסרים עצמם לעבודת הבורא:

ויקרא ויקרא חכם שלום טטרואשוילי פרשת שבוע מאת...

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא עיקר מטרתם של הקורבנות בהגדה אנו אומרים: בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו בקורבנות שיוקרבו שם, שואל הרב החיד"א:מאחר ובית המקדש כיפר בעבודות שבו על

הרב מיכאל מירון כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב מיכאל מירון בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא מעלתה וייחודיותה של שבת קודש: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" (לא' יד'). לצערנו לאחרונה שומעים אנו על ערים נוספות ומרכזי קניות, שהצטרפו למעגל חילוליהשבת ההמוניים.

הרב אילן שמילה כי תשא פרשת שבוע מאת...

הרב אילן שמילה בדברי תורה לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא "זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" אחד הטעמים לנתינת מחצית השקל הנו כדי לפקוד את עם ישראל, כלומר "מפקד

כי תשא פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'כי תשא'

פרשת כי תשא פרשתנו מתארת את מסירת לוחות הברית למשה: "וַיִּתֵּן אֶל מֹשֶׁה כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ בְּהַר סִינַי שְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת". המילה "כְּכַלֹּתוֹ" נכתבה בכתיב חסר (בלי ו'), ויש כאן

פרשת שבוע מאת... שיחה של הרבי מלובביץ תצווה

שיחה של הרבי מלובביץ לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה הגמרא קובעת שה"ונהפוך הוא" אינו עיקרו של נס פורים, אלא זה היה תוצאה של הנס העיקרי, שהוא "בלילה ההוא נדדה שנת המלך". הדבר מעורר תמיהה: וכי עליית מרדכי

הרב אליהו מירילאשוילי פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב אליהו מירילאשוילי בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה 'ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע' פירש רבינו האלשייך זצ"ל שמעיל האפוד

הרב רפאל טטרוא פרשת שבוע מאת... תצווה

הרב רפאל טטרוא בדברי תורה לפרשת 'תצוה'

פרשת תצוה "זך וכתית"– דרך לקנין תורה פרשת תצוה פותחת בציווי על שמן המשחה, "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד: בְּאֹהֶל