חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

חכם שלום טטרואשוילי בדברי תורה לפרשת 'ויקרא'

פרשת ויקרא

עיקר מטרתם של הקורבנות
בהגדה אנו אומרים: בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו בקורבנות שיוקרבו שם, שואל הרב החיד"א:מאחר ובית המקדש כיפר בעבודות שבו על כל עוונותינו מדוע אם כן נענשו בני ישראל בחורבן הבית ובגלות?

הרב המגיד בספרו 'אוהל יעקב' הביא על כך משל נפלא- לכפרי ששילח את פרותיו מחוסרות רסן הלכו והזיקו בבוסתנו של הפריץ, הפריץ ברוב חמתו אסר את פרותיו והכניסם ברשותו עד יעבור זעם, התהלך הכפרי אובד עצות הן כל ממונו נישל מידיו. יעצו ידידו כי לפני זמן מה היה מקרה דומה, והלך אותו האיש הביא סלסלות מכל טוב שדהו ונתנם דורון לפריץ, נתרצה לו הפריץ ואחר כך שילח פרותיו, וכן אם הוא גם יעשה כמעשהו, הלך הכפרי דפק בדלת והינה הפריץ לא בנמצא, הודיע למשרת שהביא דורון מכל הבא לידו הניח אחר כבוד בטרקלינו של הפריץ והלך למכלאותיו. ראוהו שיוצא מבית הפריץ חשבו עבדיו שסידר את כל עינינו עם הפריץ, ודרש פרותיו בחזרה. יצא מבית הפריץ שמח וטוב לב, חזר הפריץ ראה פירות על שולחנו ושאל מי הביאם, אמרו לו זה הכפרי, ובתמורה לקח פרותיו, כעס ואמר חוצפה כזאת לכו ורגמו בפרותיו, והחזירו הפרות למכלאות. צעק הכפרי לחפותו וביקש הביאוני אל הפריץ להצדיק מעשי, הפריץ מרוב רוגזו הורה להשליכו לבור, בכה הכפרי וטען וכי איזה אפליה זו, חברי הביא סלסלות פרות ופדה את פרותיו בשלום, והינה הוא הגיע אל הבור, וכי מה אני שונה ממנו? ענה לו הפריץ על טיפשותו, חברך קודם התחרט על מעשיו ואחר כך הביא דורון ונסלח לו על מעשיו, וקיבל פרותיו בחזרה, ואילו אתה בתחילה פלשו פרותיך לרשותי שזה מעשה בעל הבית, ואחר כך עלית אל ביתי והנחת סל פירות שזה מעשה בעל הבית, ובסוף עוד פנית את מכלאותיי וביקשת את פרותיך בחזרה שזה בוודאי מעשה בעל הבית, על כן הוכיח לך מי כאן הבעל הבית.

הנמשל: הקורבנות הם ריצוי והבאת הכנעה וכפיפות קומה, אם רק יביאון לשמן ולמטרתן, ואז ודאי יעוררו רחמים ויכפרו על עוונותינו אבל אם נתייחס אל הקורבנות בהנחה שמוחל על עוונתינו ונחזור לסורינו כמובן שאבד חיננו לפני ה' חלילה, ועל זה נאמר בנביא 'למה לי רוב זבחכם יאמר ה" (ישעיה א-יא) ועל מצב זה יתכן שאדרבה עלולים הקורבנות אלו לגרום לחרון אף, מוסר השכל לימינו הרי תפילות כנגד קורבנות תיקנו, אך טעות הוא לחשוב לבוא לבית הכנסת בהרגשה של ביתיות, ובגבהות הלב הרי זה מעשה בעל הבית, ולאחר כך לשוחח שיחת רעים, או לחלום או לא לכוון למטרת התפילה, לא לזה התכוונו חז"ל תפילות במקום קורבנות, הרי זה פיגול הקורבן בזמן שחושב על דבר אחר, בזמן התפילה או משוחח שיחת רעים ומרגיש כביתו מניין יכולה תפילה כזאת לכפר עלינו במקום קורבן.

וה' הטוב יחוס וירחם עלינו למען שמו באהבה ויחיש גאולתינו בביאת משיח צידקנו

חכם שלום טטרואשוילי הי"ו

לע"נ דוד בן רפאל ואסתר טטרואשוילי

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*